Διαβούλευση στην Κρήτη για την κλιματική αλλαγή

Η ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί Εθνική και Περιφερειακή υποχρέωση, που απορρέει από τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC, 1992), τη Συμφωνία του Παρισιού και τις δεσμεύσεις στην ΕΕ.

Η Περιφέρεια Κρήτης πρόσφατα ολοκλήρωσε, τη Μελέτη του ΠεριφερειακούΣχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) τηςΠεριφέρειας Κρήτης; η οποία αποτελεί τη στρατηγική για την αντιμετώπισητης απειλής της κλιματικής αλλαγής, με βασικό στόχο τη μείωση τηςευπάθειας της Περιφέρειας
στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική

αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής.

Το έργο της εκπόνησης του ΠΕΣΚΠΑ, οι προδιαγραφές και το ειδικότεροπεριεχόμενο του οποίου εξειδικεύονται από την Υπουργική Απόφαση με αριθ.11258/2017 (ΦΕΚ 873/τ.Β/16-03-2017), έχει χρηματοδοτηθεί από τοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, άξονας προτεραιότητας 2 «ΒιώσιμηΑνάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση τωνεπιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο δράσης «Δράση5.b.4: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

(ΠΕΣΠΚΑ) Κρήτης».

Για την εκπόνηση της Μελέτης αυτής έχει εργαστεί μία ομάδα 22 εμπειρογνωμόνων από την πλευρά της κοινοπραξίας του αναδόχου και αντίστοιχα από την πλευρά της Περιφέρειας μία δεκαμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, σε συνεργασία με μία 14μελή ομάδα εργασίας από  δεκατέσσερις καθηγητές και ερευνητές του ΙΤΕ, Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου του νησιού, που υποστηρίζουν, αμισθί, το έργο αυτό της Περιφέρειας.

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης εκτιμήθηκαν οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες στην Περιφέρεια και καθορίστηκαν 14 βασικοί τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν και ιεραρχήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα και δράσειςπροσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τα επόμενα 5 έως και 15 χρόνια, τοχρονοδιάγραμμα και το κόστος τους, σε επίπεδο στρατηγικής. Παράλληλα τοΠΕΣΠΚΑ μέσα από αυτή τη διαδικασία προβλέπει την ενδυνάμωση τωνδομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, καιτην ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης τόσο του ίδιου τουπροβλήματος της κλιματικής αλλαγής όσο και της υλοποίησης του

προγράμματος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΠΕΣΠΚΑ, είναι να εμπλέξει την τοπικήκοινωνία και τους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους σε ένα διάλογο μεστόχο να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα και να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία,ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και την εφαρμογή τηςστρατηγικής για την προσαρμογή. Ήδη η Περιφέρεια έχει πραγματοποιήσει,εκτεταμένη διαβούλευση για τα Μέτρα και Δράσεις προσαρμογής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης του ΠΕΣΠΚΑ, με σκοπό τηνκαταγραφή των πραγματικών αναγκών σε σχέση με τις προτάσεις τηςΜελέτης. Παρόλο που αυτή η διαδικασία έγινε διαδικτυακά λόγω COVID-19,είχε θετικά αποτελέσματα και υπήρξαν αρκετές προτάσεις που λειτούργησανβελτιωτικά στο πόνημα της Μελέτης.Σήμερα το ΠΕΣΠΚΑ βρίσκεται στη διαδικασία της οριστικής διαβούλευσηςόλης της Μελέτης του, όχι μόνο με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά μεανοικτή πρόσκληση προς όλους όσους ενδιαφέρονται να εκφράσουν άποψη.Είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία να προηγηθεί,προκειμένου στη συνέχεια η Περιφέρεια να προχωρήσει στην  οριστικήέγκριση του ΠΕΣΠΚΑ μέσα από τα συλλογικά της όργανα.Επισημαίνεται ότι η μελέτη του ΠΕΣΠΚΑ θα αποτελέσει οδηγό για τηνΠεριφέρεια και θα επιτρέψει στους αρμόδιους φορείς την προπαρασκευή καιωρίμανση όλων των έργων, τα οποία σχετίζονται με την προσαρμογή στηνκλιματική αλλαγή, για την επιτυχή ένταξή τους στη νέα προγραμματικήπερίοδο για το ΕΣΠΑ (2021 – 2027).Ως εκ τούτου, από σήμερα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στο ευρύ κοινό και σεκάθε ενδιαφερόμενο φορέα, το περιεχόμενο του κεφαλαίου 8 της Μελέτης, μετίτλο "Ενιαίο ΠΕΣΠΚΑ", το οποίο αποτελεί την ουσιαστική σύνοψη όλων τωνκεφαλαίων της Μελέτης του ΠεΣΠΚΑ Κρήτης.Το "Ενιαίο ΠΕΣΠΚΑ" έχει αναρτηθεί στο site της Περιφέρειας στη θέση«Σημαντικές Δράσεις». Μπορείτε επίσης να το βρείτε στον μόνιμο σύνδεσμοDropbox: https://www.dropbox.com/s/7kiaqpmkwjjggqt/Paradoteo_8_PeSPKA_Crete_upd_260421.pdf?dl=0Παρακαλούμε οι προτάσεις και οι απόψεις των πολιτών και των φορέων, ναυποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας

Κρήτης, μέχρι την 10 Ιουνίου 2021, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]gov[email protected]gov[email protected]

The post Διαβούλευση στην Κρήτη για την κλιματική αλλαγή appeared first on zarpanews.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Διαβούλευση, Κρήτη,diavoulefsi, kriti