Το 49% της αξίας των ακινήτων της BriQ Properties σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές και ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 5,9 εκ. έναντι € 4,4 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω αφενός της ενσωμάτωσης εσόδων από τις επενδύσεις σε logistics και αφετέρου, λόγω της μείωσης των αντίστοιχων εσόδων του 2021, εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων

της Covid-19.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 2,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 40%.

Παράλληλα το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, ανήλθε σε € 130,5 εκ. έναντι € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.

Κατά το εννεάμηνο του 2022, η Εταιρεία πραγματοποίησε € 4,9 εκ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε € 5,0 εκ., ενώ προχώρησε και στην πώληση ενός εμπορικού καταστήματος έναντι € 1,35 εκ.

Η κατανομή της αξίας των ακινήτων 

Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.09.2022 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 49% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 4% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Η Εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο εννεάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ειδικότερα:

Την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε 26 ακίνητασυνολικής αξίας € 130,5 εκ. έναντι 27 ακίνητων αξίας € 122,0 εκ. την 31.12.2021, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%. Την 30ή
Σεπτεμβρίου 2022 η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε € 129,3 εκ. έναντι € 120,8 εκ. την 31.12.2021.Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 5,9 εκ. έναντι € 4,4 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 34%.Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38% και ανήλθαν σε € 4,3 εκ. έναντι € 3,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 40% και ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι € 2,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εσωτερική αξία της μετοχής (NAV/μετοχή) ανήλθε την 30.09.2022 σε € 2,66 από € 2,52 την 31.12.2021, μετά και την αποκοπή μερίσματος € 0,075, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 29η Απριλίου 2022.

Το άρθρο Το 49% της αξίας των ακινήτων της BriQ Properties σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής εμφανίστηκε πρώτα στο Metaforespress.

Keywords
Αναζητήσεις
rss
Τυχαία Θέματα