Νέες προσλήψεις σε Δήμους με εποπτεία ΑΣΕΠ

Νέες προσλήψεις με εποπτεία ΑΣΕΠ ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για να στελεχωθούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δήμων

Ειδικότερα το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει προσλήψεις 67 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού.

Από την νέα έγκριση προσλήψεων, προκαλείται δαπάνη ποσού εξακοσίων

είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ (628.326€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά από τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Keywords
Τυχαία Θέματα