Ηλεκτρονική αναβάθμιση ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ μέσω ΕΣΠΑ

Την χρηματοδότηση δράσεων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ μέσω ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και ειδικότερα η απονομή των συντάξεων και η δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τους ασφαλισμένους, προγραμματίζει το υπουργείο Οικονομίας

Την χρηματοδότηση δράσεων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ μέσω ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες

προς τους πολίτες και ειδικότερα η απονομή των συντάξεων και η δημιουργία ψηφιακού μητρώου για τους ασφαλισμένους, προγραμματίζει το υπουργείο Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ εξέδωσε δημόσια πρόσκληση, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις που θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση. Δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στόχος είναι η παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από το Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ καλεί το υπουργείο Εργασίας, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ να υποβάλλουν προτάσεις για έργα που θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Στη δημόσια πρόσκληση τονίζεται ότι στόχος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), είναι ο ριζικός μετασχηματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ειδικά για τον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, οι δράσεις στοχεύουν στους εξής στρατηγικούς στόχους:

1. Βέλτιστη υποστήριξη της μεταρρύθμισης των ασφαλιστικών δομών.

2. Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών των εμπλεκομένων φορέων στην Κοινωνική Ασφάλιση.

3. Βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων δομών και συστημάτων.

4. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, τόσο όσον αφορά στην επιτάχυνση της απονομής σύνταξης, όσο και στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους για υπηρεσίες κλάδου ασφάλισης, συντάξεων και παροχών.

Οι δράσεις για τον ΕΦΚΑ

Οι δράσεις θα επικεντρωθούν στην στήριξη του ΕΦΚΑ, ενός υπερ – ταμείου κύριας ασφάλισης που έχει στο μητρώο του 4,2 εκατ. ασφαλισμένους και 2,6 εκατ. συνταξιούχους και απασχολεί περίπου 8.500 εργαζόμενους. Επίσης, οι δράσεις θα αφορούν και το ΕΤΕΑΕΠ, το φορέα που συγχώνευσε όλους τους φορείς στην επικράτεια που χορηγούν επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχές σε ένα ενιαίο ταμείο.

Ειδικότερα, σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα υποστηρίζει τη συνολική επιχειρησιακή λειτουργία του φορέα. Ενδεικτικά αναφέρεται η διαχείριση μητρώων, οι εισφορές, οι συντάξεις, οι παροχές σε χρήμα, η οικονομική διαχείριση, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η διοικητική πληροφόρηση και επιχειρηματική ευφυΐα κλπ.

Η ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη του ΕΦΚΑ σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό περιβάλλον λειτουργίας, απαλλαγμένο κατά το δυνατόν από γραφειοκρατικά προβλήματα. Επίσης, την απαλλαγή από πολύπλοκες διαδικασίες που αντιμετωπίζουν οι συναλλασσόμενοι με το φορέα (ασφαλισμένοι, εισφοροδότες, συνταξιούχοι, άλλοι φορείς). Εφεξής το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ θα εστιάζει στις ανάγκες των χρηστών του (ασφαλισμένοι, εισφοροδότες, συνταξιούχοι κλπ.) απλοποιώντας τις υφιστάμενες διαδικασίες εξυπηρέτησης ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιεί την επικοινωνία με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την επίτευξη πολλαπλασιαστικού οφέλους (π.χ. prefilled forms, αντικατάσταση έγχαρτων δικαιολογητικών από ηλεκτρονικά δεδομένα που αντλούνται αυτόματα κλπ.).

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ, καθώς και η διασύνδεση του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων. Το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ προβλέπεται να διαλειτουργεί και να ανταλλάσσει δεδομένα με μία σειρά άλλων πληροφοριακών συστημάτων.

Ενδεικτικά τα πληροφοριακά συστήματα είναι τα εξής:

* Το TAXIS για τη λήψη στοιχείων δραστηριότητας επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και στοιχείων εισοδήματος.

* Το ΕΡΓΑΝΗ για αναγγελίες προσλήψεων

*Το σύστημα ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ για τον υπολογισμό των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών.

*Τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΛ.ΑΣ. για τη διασταύρωση στοιχείων ΑΜΚΑ, το Μητρώο Πολιτών και ΑΔΤ.

*Τη ΔΙΑΣ Α.Ε. για δημοτολογικά και ληξιαρχικά γεγονότα και δεδομένα.

*Το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για αποστολή καταλόγου πληρωμών και λήψης ενημέρωσης.

*Το σύστημα του Κέντρου Πιστοποίησης για αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων Αναπηρίας για επιβεβαίωση βαθμού αναπηρίας

* Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για την αποστολή στοιχείων.για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των εισφοροδοτών του ΕΦΚΑ,

Ξεχωριστή δράση είναι η ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου και η εξαγωγή από αυτό, σε ηλεκτρονική μορφή, της πληροφορίας που συνιστά την ασφαλιστική ιστορία για τους:

Μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ).

Μισθωτούς ασφαλισμένους οι οποίοι προέρχονται από ταμεία εκτός του τέως ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή από ταμεία που συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την δημιουργία του ΕΦΚΑ (π.χ. Καπνεργάτες, Υπάλληλοι Λιμενικών Ταμείων, Μεταλλευτές κλπ).

Βασικές επιδιώξεις του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας γενικότερα, από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αποτελούν:

Η προετοιμασία του ΕΦΚΑ για ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης από τις προαναφερθείσες κατηγορίες ασφαλισμένων, καθώς το πιο χρονοβόρο στάδιο της απόδοσης σύνταξης είναι ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης, εξαιτίας των μη ψηφιοποιημένων περιόδων του.

Η δημιουργία δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, σχετικά με το ιστορικό ασφάλισης. Τα δεδομένα αυτά, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την διατήρηση και επεξεργασία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα καλύπτουν το σύνολο του ασφαλιστικού βίου, θα είναι εκκαθαρισμένα και αξιόπιστα και θα διαθέτουν την εγκυρότητα και νομική ισχύ για να αξιοποιηθούν από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ και τρίτων Φορέων Η δράση αφορά σε καταχώρηση δεδομένων και πιθανώς σάρωση σε συνδυασμό με αναγνώριση χαρακτήρων/προτύπων με αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.

Ο συνδυασμός των έργων «Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας ΕΦΚΑ» και «Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης», αναμένεται να παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη κάλυψη της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων , και να καλύψει την σχετική μνημονιακή υποχρέωση της χώρας.

Η πληροφορία και τα δεδομένα που θα παραχθούν από το συγκεκριμένο έργο, θα αποθηκευτούν σε υπάρχουσες υποδομές του ΕΦΚΑ και θα συνεισφέρουν στην δημιουργία ολοκληρωμένου και ενιαίου αποθετηρίου ασφαλιστικού ιστορικού, το οποίο θα αξιοποιηθεί πλήρως από το ΟΠΣ- ΕΦΚΑ. Ωφελούμενοι από τη δράση θα είναι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, αφού η επιτάχυνση της διαδικασίας της απονομής θα οδηγήσει σε εξάλειψη της ταλαιπωρίας που ενδεχόμενα υφίστανται σήμερα, ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσής τους και ειδικότερα αν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση. Τα αποτελέσματα και τα δεδομένα της ψηφιοποίησης, θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να τροφοδοτήσουν υποσυστήματα του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, όταν αυτό τεθεί σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. υποσύστημα συντάξεων, υποσύστημα διαχείρισης ασφαλιστικής ιστορίας κλπ)

Οι δράσεις του ΕΤΕΑΕΠ

Ξεχωριστή είναι η δράση που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ. Ο κεντρικός στόχος της δράσης είναι η υιοθέτηση κοινού πλαισίου για όλους, ο ριζικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών με όχημα και εργαλείο την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής / Επικοινωνιών, και τελικά η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΤΕΑΕΠ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά προβλέπεται η χρηματοδότηση των κάτωθι:

* Ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου φορέων του ΕΤΕΑΕΠ και εξαγωγή μεταδεδομένων από το ψηφιακό υλικό και αποθήκευση με βασικό στόχο τη κάλυψη 35 ετών ασφαλιστικής ιστορίας, Έτσι, δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη για προσφυγή στο χαρτώο αρχείο για άντληση πληροφοριών.

*Βελτιστοποίηση ανάπτυξη Εφαρμογής Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου.

*Προτυποποίηση υφιστάμενων εφαρμογών στοχευμένων ελέγχων και διαδικασιών για την καλή εξυπηρέτηση του πολίτη.

*Ανάπτυξη ψηφιακών δομών για τη διασφάλιση της διαφάνειας και λογοδοσίας. υπηρεσιών τύπου one-stop-shop.

Keywords
Τυχαία Θέματα