ΑΣΕΠ: Οι θέσεις για την νέα προκήρυξη 2Ε/2018

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις για την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2Ε/2018 που αφορά 72 μόνιμες προσλήψεις.

ΑΣΕΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων

Keywords
Τυχαία Θέματα