Προσλήψεις στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Αθήνα, (για τις ανάγκες αυτής στο Νιόκαστρο Κτίριο Πασά, στο Νιόκαστρο Προμαχώνας Μακρυγιάννη, καθώς και στη Ρενέ Πυώ που εδρεύουν στην Πύλο του Νομού Μεσσηνίας) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.

ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις: Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, ΤΚ.11742 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, υπ όψιν κου Σφακιανάκη Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9235105 εσωτ.127) ή/και Στη Γραμματεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, Φρούριο Πύλου Τ.Κ. 24001 – ΠΥΛΟΣ, υπ όψιν κου Σαρδέλη Δημητρίου (τηλ. Επικοινωνίας 27230-22898).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα (Νιόκαστρο Κτίριο Πασά, Νιόκαστρο Προμαχώνας Μακρυγιάννη και Ρενέ Πυώ) όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Πύλου – Νέστορος, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, το χρονικό διάστημα από 23.03.2017 έως 03.04.2017, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:30 έως 13:30.

Keywords
Τυχαία Θέματα