Προκήρυξη διαγωνισμού στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, με κατατακτήριες εξετάσεις»

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, ως ακολούθως:

1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε επτά (7), όπως προέκυψε ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό

(20%) από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθ. 41844 Φ.300.1/28-06- 2017 Απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21) «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018».

2. Οι ανωτέρω επτά (7) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

1 Ναυπηγών 1 Μετεωρολογίας1 Χημικών Μηχανικών 1 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 1 Μηχανολόγων Μηχανικών 1 Ψυχολογίας 1 Νομικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Παρασκευή 01/09/2017 έως και την Δευτέρα 11/09/2017 σε εργάσιμες ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνονται τα σαββατοκύριακα).

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Στο Παράρτημα (Β) εμφαίνεται η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.

2. Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και από ώρα 09:00΄ έως ώρα 17:00΄, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα