ΑΣΕΠ: Ο πίνακας θέσεων της 2Ε/2018 για 72 προσλήψεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων

Keywords
Αναζητήσεις
αρχη προδικαστικων προσφυγων προκηρυξη ασεπ
Τυχαία Θέματα