Νέος διαγωνισμός €27,7 εκατ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους

Ένας νέος σημαντικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Αφορά το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)», με Προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) 27.700.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τις 09/07/2021.

Πρόκειται για ένα σύνθετο και αρκετά απαιτητικό project, που αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ισχυρών «παικτών» του κλάδου της πληροφορικής…

Το

κριτήριο ανάθεσης στον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Άνω των Ορίων, Διαγωνισμό αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με ένα (1) οικονομικό φορέα.

Φορέας του έργου είναι η ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής. Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο αποτελεί η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για:

Τη μελέτη για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής ΔιαχείρισηςΤην αναβάθμιση των εφαρμογών πληροφορικής που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημοσιονομικής πολιτικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ), το οποίο θα αποτελέσει την μετεξέλιξη-επέκταση : α) του υφιστάμενου ΟΠΣΔΠ που λειτουργεί σήμερα στο ΓΛΚ, τόσο ως προς το αντικείμενο όσο και ως προς το πλήθος των χρηστών, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των σχετικών λειτουργιών τους και β) του υφιστάμενου Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς το αντικείμενο, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, το πλήθος των χρηστών και το πλήθος των Φορέων οι οποίοι αποστέλλουν  στοιχεία στο ΓΛΚ.Την υποστήριξη των αναγκών  του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), όπως διαμορφώνεται μετά τη δημοσίευση  του π.δ.54/2018, τόσο σε καθημερινό παραγωγικό επίπεδο για τους φορείς την Κεντρικής Διοίκησης όσο και σε επίπεδο συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών  Γενικής ΚυβέρνησηςΤη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων από το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, μέσω του συστήματος προϋπολογισμού επιδόσεων, της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων, της παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης καθώς και της χρηματοοικονομικής επίδοσής των φορέων,  λαμβάνοντας υπόψη και όποιες άλλες εφαρμογές υπάρχουν για το σκοπό αυτό (Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λπ. )Την υποστήριξη της ταξινόμησης βάσει προγραμμάτων του Π/Υ και τη διασύνδεσή της με τα λοιπά είδη ταξινομήσεων (οικονομική, διοικητική, λειτουργική κ.λπ.)Την υποστήριξη των καθημερινών εργασιών του ΓΛΚ καθώς και  των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας,  για την κατάρτιση και  εκτέλεση του προϋπολογισμού επιδόσεων και της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού/green budgetingTην παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.Την παροχή υπό μορφήν υπηρεσίας της απαιτούμενης υποδομής (εξοπλισμός, λογισμικό συστήματος, λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό) που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και τον έλεγχο του ΟΠΣΥΔΔ.Την παροχή των αναγκαίων αδειών χρήσης για την υλοποίηση και πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΥΔΔ (συμπεριλαμβανομένης της Βάσης Δεδομένων)

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

1. Επιχειρησιακές Μελέτες
2. Μελέτη Υλοποίησης – Ανάλυσης Απαιτήσεων
3. Υπηρεσίες υλοποίησης των εφαρμογών του ΟΠΣΥΔΔ, με αναβάθμιση και αξιοποίηση της υφιστάμενης λειτουργικότητας και των δεδομένων του ΟΠΣΔΠ, καθώς και της λειτουργικότητας του Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης. Το ΟΠΣΥΔΔ θα συμπεριλάβει / ενοποιήσει και τη λειτουργικότητα όποιου άλλου συστήματος χρησιμοποιείται στο ΓΛΚ για τις ανάγκες που αφορούν το έργο. (π.χ. ΜΔ, ΔΕΚΟ)
4. Yπηρεσίες Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης
5. Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων (Data Migration)
6. Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας
7. Υπηρεσίες Υποστήριξης Δοκιμαστικής Λειτουργίας
8. Υπηρεσίες Help Desk
9. Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης
10. Παροχή αδειών λογισμικού
11. Παροχή υπό μορφήν υπηρεσίας της απαιτούμενης υποδομής για την ανάπτυξη και τον έλεγχο του ΟΠΣΥΔΔ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Και δεύτερος διαγωνισμός

Ο δεύτερος Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Άνω των Ορίων διαγωνισμός που προκηρύχτηκε (με χαμηλότερο προυπολογισμό 396.600 ευρώ) (χωρίς ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 23/07/2021, στοχεύει στην επιλογή αναδόχου για το έργο: «Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της διαδικτυακής πύλης της ΑΠΔΠΧ».

Φορέας του είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αντικείμενο της σύμβασης θεωρείται η επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΠΔΠΧ προς τους πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της, ειδικότερα περιλαμβάνει :

Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης υπευθύνων επεξεργασίας σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εργαλείου υποβοήθησης της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη διαχείριση γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένωνΣχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος αυτοεκτίμησης (self – assessment) σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσανατολισμένο κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς)Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης προγραμματισμού – εκτέλεσης διοικητικών ελέγχων ΑΠΔΠΧΣχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης πολιτών στην υποβολή καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧΣχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης στην άσκηση δικαιωμάτων στους υπευθύνους επεξεργασίαςΔημιουργία περιεχομένου web ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ιδίως για τα παιδιάΔημιουργία εφαρμογής chatbotΣχεδιασμό και υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (Μ.Ι.S)Προμήθεια και υλοποίηση περιβάλλοντος Εικονικών Σταθμών ΕργασίαςΠρομήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για βάση δεδομένων (RDBMS) και λογισμικού middleware (application servers)

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει:

την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογήςτην ολοκλήρωση με άλλα συστήματα και υποσυστήματα της ΑΠΔΠΧτην ανάπτυξη νέων εφαρμογώντην εγκατάσταση και λειτουργία στο G-Cloudτην ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολοτην παροχή εκπαίδευσης στους υπαλλήλους και διαχειριστές της ΑΠΔΠΧτην υποστήριξη της ΑΠΔΠΧ κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή τουτην παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του Έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή του

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω τρείς (3) Φάσεις:
Φάση 1: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
Φάση 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση έτοιμου Λογισμικού – Ανάπτυξη Εφαρμογών
Φάση 3: Εκπαίδευση – Δοκιμαστική Λειτουργία

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Διαβάστε ακόμα:

Το «κουφάρι» της Creta Farms γίνεται «Αλλαντοβιομηχανία Ρεθύμνου»

Αυξημένη Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Λήγει η προθεσμία για τα «χιλιάρικα»

Πρεμιέρα για έως 240 ή 420 δόσεις από 100 ευρώ τον μήνα

Keywords
Τυχαία Θέματα