ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Στις 12 Ιουλίου η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Η λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης του 2018 βρίσκεται μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Καραμολέγκος.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 18.06.2019 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί

Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).

2) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

6) Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019– 31.12.2019.

7) Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 14 του Καταστατικού και αναρίθμηση των άρθρων από το άρθρο 15 και εντεύθεν και Κωδικοποίηση αυτού.

8) Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

9) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

10) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

11) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Keywords
Τυχαία Θέματα