Η εγκύκλιος για τις εισφορές στελεχών και μελών ΔΣ

της Μαίρης Λαμπαδίτη

Διπλές εισφορές με ανώτερο πλαφόν τα 5.860 ευρώ θα καταβάλουν τα αμειβόμενα μέλη των ΔΣ εταιριών που παράλληλα συνδέονται με την εταιρία και με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Συνεπώς, από 1/1/2017 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα για τα πρόσωπα που ως διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προς το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ή του συνεταιρισμού με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ, εντάσσονται ως νέα

κατηγορία ασφαλισμένων – εισφερόντων στον ΕΦΚΑ τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., οι οποίες δεν σχετίζονται με σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Η εισφορά για τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. η μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών και λαμβάνουν αμοιβή, υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ' αποκοπή.

Εάν η αμοιβή κατ' αποκοπή καταβάλλεται άπαξ κατ' έτος, αυτή διαιρείται δια 12, κατανέμεται σε έκαστο μήνα του έτους και καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εφόσον είναι ασφαλιστέες).

Δηλαδή οι εισφορές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, Εντεταλμένων κλπ η εισφορά ανέρχεται συνολικά σε 41,06% 25,06% για τον εργοδότη και 16% για τον εργαζόμενο.

Β) Κατηγορία

για τα μέλη ΔΣ ΑΕ, Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» οι εισφορές ανέρχονται συνολικά σε 34,10%,21,38% για τον εργοδότη και 12,72% για τον εργαζόμενο.

Αν ο απασχολούμενος έχει διπλή αμοιβή τον ίδιο μήνα απασχόλησης - συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη δεύτερη αμοιβή οι εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και του συνόλου των τακτικών (5.860,80€ -3.500€ =2.360,80€).

Παράδειγμα 1

Μέλος Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρίας παρέχει προς το νομικό πρόσωπο της εταιρίας εργασία υπό καθεστώς εξάρτησης, ως διευθυντικό στέλεχος για την οποία αμείβεται με το ποσό των 3.500 ευρώ μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει αμοιβές με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες έστω ανέρχονται στο ποσό των 2.800 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο του 2017. Με δεδομένο ότι από 1/1/2017 το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ, στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2017 θα υπάρξει διπλή εγγραφή ως ακολούθως:
- Μία εγγραφή για το σύνολο των τακτικών του αποδοχών υπαλληλικής σχέσης και
- Δεύτερη εγγραφή για τον ίδιο μήνα απασχόλησης - συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο με τις αποδοχές που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ ανωτάτου ορίου
ασφαλιστέων αποδοχών και του συνόλου των τακτικών (5.860,80€ -3.500€ =2.360,80€).

Παράδειγμα 2. Μέλος Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρίας παρέχει προς το νομικό πρόσωπο της εταιρίας εργασία υπό καθεστώς εξάρτησης, ως διευθυντικό στέλεχός της για την οποία αμείβεται με το ποσό των 6.500 ευρώ μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει αμοιβές με την
ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 3.000 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο του 2017. Με δεδομένο ότι από 1/1/2017 το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ, στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2017 θα υπάρξει μια εγγραφή για το σύνολο των τακτικών του αποδοχών με καταβολή εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη μέχρι το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ποσού 5.860,80 ευρώ.

► ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

Παράδειγμα 1. Μέλος Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρίας ή Αγροτικού Συνεταιρισμού λαμβάνει αμοιβή / έναντι αμοιβής, με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο του 2017. Συνεπώς
στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2017 θα υπάρξει εγγραφή για την αμοιβή του ως μέλος του Δ.Σ., του ποσού που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή του ανωτάτου μηνιαίου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (5.860,80 ευρώ).

Παράδειγμα 2. Μέλος Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρίας ή Αγροτικού Συνεταιρισμού λαμβάνει αμοιβές / έναντι αμοιβών, με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 20.000 ευρώ και αφορούν χρονική περίοδο 1/1/2017 έως
31/3/2017. Στην Α.Π.Δ. μηνός Απριλίου 2017 θα υπάρξει εγγραφή μόνο για το ποσό που προκύπτει ως γινόμενο του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για την μισθολογική περίοδο του τριμήνου, ήτοι 17.582,40 € (5.860,80 € Χ 3 = 17.582,40 €).

Πως υπολογίζονται οι εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές για την νέα κατηγορία υπαγόμενων προσώπων (αμοιβές Μελών Δ.Σ.) υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους οι συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. Που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/16 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης εργοδότη - ασφαλισμένου για την κατηγορία των υπαγόμενων προσώπων, διαμορφώνεται από 1/1/2017 σε ποσοστό 20% συνολικά, αναλυόμενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη και 6,67% εισφορά ασφαλισμένου, αντίστοιχα.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις
περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ

Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ , των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη».

Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ

Από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015».

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Α) Κατηγορία
Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών, Εντεταλμένων κλπ η εισφορά ανέρχεται συνολικά σε 41,06% 25,06% για τον εργοδότη και 16% για τον εργαζόμενο.

Β) Κατηγορία
για τα μέλη ΔΣ ΑΕ ,Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» οι εισφορές ανέρχονται συνολικά σε 34,10%,21,38% για τον εργοδότη και 12,72% για τον εργαζόμενο.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1- 2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 27 του ν. 4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/Α΄/19-12-2016) προστίθεται στην παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών».

Συνεπώς το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β΄) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) ήτοι 510,95 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία εργαζόμενου – εργοδότη για μερική απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση μικρότερης διάρκειας από την πλήρη, πρέπει να προκύπτει από σχετική σύμβαση εργασίας. Η συμφωνία αυτή, εργαζόμενου και εργοδότη, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασία με πλήρη απασχόληση.

Keywords
Τυχαία Θέματα