Η ιστορία του Ευρωκοινοβουλίου

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έφερε ευθύς εξαρχής την επωνυμία αυτή. Οι «Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» αναφέρονταν στο θεσμικό όργανο με τον όρο «Συνέλευση», η οποία απετελείτο από αντιπροσώπους των λαών των κρατών που είχαν συνενωθεί στην (τότε) ΕΟΚ. Οι αντιπρόσωποι αυτοί εξελέγησαν με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Σύμφωνα με τις συνθήκες, ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος-μέλος καθοριζόταν ως εξής: Γαλλία 81, Γερμανία 81, Ιταλία 81, Ηνωμένο Βασίλειο 81, Κάτω Χώρες 25, Βέλγιο 24, Ελλάδα 24, Δανία 16, Ιρλανδία 15, Λουξεμβούργο 6.
Keywords
Τυχαία Θέματα