Το σκάνδαλο Προφιούμο

1963: «ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Η κυβέρνησις Μακμίλλαν (φωτό)απειλείται με άμεσον ανατροπήν συνεπεία του σκανδάλου Προφιούμο, το οποίον συγκλονίζει την Αγγλίαν και το οποίον πιθανόν να έχη και άλλας αγνώστους πτυχάς... Χαρακτηριστικόν της σοβαρωτάτης καταστάσεως που εδημιουργήθη εις Αγγλίαν είναι ότι ο κ. Μακμίλλαν επέστρεψεν εσπευσμένως εις το Λονδίνον από την Σκωτίαν διά να αντιμετωπίση την σοβαρωτέραν πολιτικήν κρίσιν της σταδιοδρομίας του».(«ΤΑ ΝΕΑ»)
Keywords
Τυχαία Θέματα