Ο ΜακΜίλαν πρωθυπουργός

1957: «ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Ενώ ο λαβών την εντολήν σχηματισμού κυβερνήσεως εις την Αγγλίαν κ. Χάρολντ Μακμίλλαν (φωτό)ήρχισεν τας συνομιλίας του με διαφόρους πολιτικούς παράγοντες του κόμματος και αναμένεται ότι θα έχη σχηματίση υπουργείον εντός ολίγων ημερών, όλοι σχεδόν οι διπλωματικοί σχολιασταί των μεγάλων πρωτευουσών τονίζουν την δυσάρεστον έκπληξιν την οποίαν προεκάλεσεν ο παραμερισμός του κ. Μπάτλερ εις την κοινήν γνώμην... Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντάλλες φέρεται δηλώσας.
Τυχαία Θέματα