Σταυρούλα Καμπουρίδου: Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ξεκινήσει εντός του 2020 τη δημιουργία ενός Regulatory Sandbox

Το Μάρτιο του 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος με πρωτοβουλία του διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα έθεσε σε λειτουργία μέσα από το νέο website της, το δικό της κόμβο καινοτομίας FinTech (FinTech Innovation Hub) ο onoioς αποτελεί τον κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της ΤτΕ και

των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών χρηματο-οικονομικής τεχνολογίας. νεοσύστατες ή υπάρχουσες εποπτευόμενες ή μη εταιρείες τεχνολογίας κ.λπ.

 Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η ΤτΕ παρέχει μη δεσμευτικές οδηγίεε για τη συμμόρφωση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων με τις κανονιστικές και εποπτικές προσδοκίε5ς συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων αδειοδότηση. Επικεφαλής του FinTech Innovation Hub της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμβουλος της Διοίκησης είναι η Σταυρούλα Καμπουρίδου η οποία συντονίζει τις πρωτοβουλίες FinTech της κεντρικής τράπεζας.
   Κυρία Καμπουρίδου είστε επικεφαλής του κόμβου καινοτομίας FinTech της Τράπεζας της Ελλάδος.  Ποιός είναι ο ρόλος του Κόμβου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα;      Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε που ξοδεύουμε και ζούμε. Έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και κατ επέκταση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα υποστεί έναν μετασχηματισμό καθώς η ψηφιακή τεχνολογία θα επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας. To FinTech ήρθε λοιπόν να παντρέψει δύο διαφορετικούς κόσμους, το χρηματοπιστωτικό και αυτόν της τεχνολογίας. Ο πρώτος ρυθμίζεται έντονα σε αντίθεση με τον δεύτερο που εξελίσσεται ραγδαία και υπόκειται σε λιγότερους κανόνες.  Ο Κόμβος υποστηρίζεται από μια ομάδα στελεχών που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης σε θέματα όπως είναι η εποπτεία (τραπεζών. χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών) η χρηματοπιστωτική σταθερότητα,τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού, οι χρηματο-οικονομικές δραστηριότητες, η πληροφορική κ.λ.π . Με τπ δημιουργία του εν λόγω Κόμβου η Τράπεζα επιδιώκει να ενθαρρύνει και να προαγάγει τη χρηματοοικονομική καινοτομία διασφαλίζονταε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων κινδύνων και διαφαινόμενων ευκαιριών έτσι ώστε να διαμορφώνει πληρέστερη εικόνα των προκλήσεων που πιθανόν προκύπτουν από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα των χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών και όπου απαιτηθεί να προσαρμόζει το ρυθμιστικό της πλαίσιο.
 Ποιός είναι ουσιαστικά ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος στην εποπτεία αλλά και στην προώθηση τηε ανάπτυξης του κλάδου FinTech;  Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που εκτιμάτε ότι θα επιφέρει το FinTech μέσα στα επόμενα χρόνια στο χρηματοπιστωτικό τομέα;    Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί ανεξάρτητη αρχή που μεριμνά για τη σταθερότητα των τιμών δηλαδή για τον έλεγχο του πληθωρισμού και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με το FinTech η εποπτική περίμετρος των κεντρικών τραπεζών αυξάνεται δηλαδή νέεε εταιρείες θα αδειοδοτούνται, θα εποπτεύονται και θα επιθεωρούνται από αυτές. Παράλληλα η τεχνολογία θα επηρεάσει και το επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών με τη χρήση λύσεων (cloud computing, digital onboarding, big data analytics, artificial intelligence κ.λπ) οι οποίες θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό αλλά και για να ικανοποιήσουντους πελάτες τους που ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν τπν τεχνολογία για να διευκολύνουν τη ζωή τους.  Η είσοδος νέων παικτών στην αγορά με όχημα την τεχνολογία θα προσκομίσει σημαντικά οφέλη. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα προσιτά και καινοτόμα προϊόντα για τους πολίτες μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού, οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, η διεύρυνση των επενδυτικών ευκαιριών, η συμμετοχή περισσότερων στη χρηματο-οικονομική αγορά χωρίς αποκλεισμούς καθώς και η δημιουργία νέων και υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα όμως ελλοχεύουν κίνδυνοι όπως η κυβερνοασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εδώ έγκειται ο ρόλος της κεντρικης τράπεζας η οποία έρχεται να διαφυλάξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μέσα από την εποπτεία και την επιθεώρηση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων της. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι αρωγός σε όλη αυτήν την προσπάθεια. Θεωρούμε ότι η επέκταση και η υιοθέτηση των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τους ‘Ελληνες καταναλωτές θα κορυφωθούν τα επόμενα χρόνια.
  Η Τράπεζα της Ελλάδος υπέβαλε επίσημη αίτηση στις 12/10/2019 για να λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSP) για να δημιουργήσει ένα regulatory sandbox (το πλαίσιο προστατευμένης εκιέλεσης δοκιμών σε ελεγχόμενο περιβάλλον για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία) στην Ελλάδα. Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση αυτού του έργου;   Οι φορείς διευκόλυνσης FinTech από την εποπτική αρχή είναι δύο ειδών: οι κόμβοι καινοτομίας και τα προστατευμένα κανονιστικά περιβάλλοντα ( regulatory sandbox). To sandbox λειτουργεί ως ένας χώρος στον οποίο με την υποστήριξη της αρμόδιας εποπτικής αρχής εποπτευόμενες και μη επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν σε δοκιμές καινοτόμα χρηματο-οικονομικά προϊόντα στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου και ελεγχόμενου προγράμματος δοκιμής.  Η Τράπεζα της Ελλάδος  σε συνεργασία με την EBRD εν γνώσει του υπουργείου Οικονομικών και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξεκινήσει εντός του 2020 τη δημιουργία ενός regulatory sandbox. Η πλειοψηφία (25) των ΕΕ-27 χωρών έχουν δημιουργήσει κόμβους καινοτομίας όμως ένας μικρός αριθμός (6) έχει θεσπίσει ή θα θεσπίσει άμεσα sandbox οπότε θα θέλαμε να είμαστε οι έβδομοι, να κάνουμε ένα FinTech άλμα και να βελτιώσουμε τη θέση της χώρας ως FinTech friendly (είναι 41η από 65 findexable.com).  Ποια είναι η θέση της ΤτΕ σχετικά με τα λεγόμενα κρυπτονομίσματα όπως το Libra του Facebook ή με την πιθανή δημιουργία ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας  ( CBDC ) .  To Facebook ανακοίνωσε το 2019 τη δημιουργία του Libra association (με 28 μέλη) και το πλάνο του για την εισαγωγή ενός κρυπτονομίσματος (Libra) το 1ο τρίμηνο του 2020. Από τότε έχουν αποχωρήσει από το σχήμα οι βασικοί παίκτες ( VISA, MasterCard, PayPal) έχει δεχθεί έντονη κριτική από ρυθμιστικές και κυβερνήσεις παγκοσμίως και είναι πιθανόν ότι δεν θα καταφέρει εντός του 2020 να υλοποιήσει το πλάνο του.  Η άποψη των κεντρικών τραπεζών συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι τα κρυπτονομίσματα δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της πολιτικής. Ιδιαίτερα ανησυχητικοί είναι οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και με την προστασία των καταναλωτών και των οικονομιών τους, την κυβερνοασφάλεια, το θεμιτό ανταγωνισμό και τη φορολογική συμμόρφωση,Όμως η ιδέα του Facebook αποτέλεσε το έναυσμα για να ασχοληθούν ενεργά οι κεντρικές τράπεζες στην Κίνα, τη Σουηδία, τη Λιθουανία κ.λ.π. με την ιδέα ενό δικού τους ψηφιακού νομίσματος ( CBDC ). Παράλληλα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιούργησε ειδική ομάδα για να μελετήσει την πιθανότητα εκδοσης ενός ψηφιακού κρυπτο-ευρώ. Αν μη τι άλλο οι εποχές που ζούμε είναι ενδιαφέρουσες!   Η Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι επικεφαλής του  FinTech Innovation Hub της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμβουλος της Διοίκησης. Συντονίζει τις πρωτοβουλίες FinTech της κεντρικής τράπεζας όπως το Hub που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2019 και τις διαδικασίες για την ταχεία προμήθεια έργων σχετικών με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας όπως το νέο website της τράπεζας που είναι ήδη παραγωγικό. Τα κύρια ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν ψηφιακό μετασχηματισμό PSD2, Open APIs, AI/ML κρυπτονομίσματα και πως αυτά μπορούν να μετασχηματίσουν το επιχειρησιακά μοντέλο των εποπτευόμενων εταιρειών. Πηγη: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ – Συνέντευξη στον Σωτήρη Γιαννάτο  
 
Keywords
Τυχαία Θέματα