ΠΟΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – Ποιές δεν έχουν

Απαντήσεις στο ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την έκθεσή τους στην αγορά της Κύπρου αρχίζουν να δίνουν οι ελληνικές εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Αθήνας..

- JUMBO - Ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι η εταιρεία διαθέτει στην Κύπρο καταθέσεις και

κεφάλαιο κίνησης 58 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου.

- ΟΤΕ: Στα 3 εκατ. ευρώ περίπου οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι οι καταθέσεις του ομίλου στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική Τράπεζα, ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αποτελούν το αντίκρισμα για ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές.

-ΕΥΑΘ: Δεν διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα στις Κυπριακές Τράπεζες

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ.Πρωτ. 1257/27-03-2013) αναφορικά με την τυχόν ύπαρξη δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας στη Δημοκρατία της Κύπρου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι:
α) Η Εταιρεία μας δεν διατηρεί καμία εμπορική δραστηριότητα στην Κύπρο.
β) Η Εταιρεία μας δεν διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα στις Κυπριακές Τράπεζες.
Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επήρειας των αποτελεσμάτων ή των χρηματικών διαθεσίμων από τη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Κύπρου.

-ΑΛΟΥΜΥΛ: Διαθέτει καταθέσεις ύψους 867.296,6 στη Λαϊκή

Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» σε απάντηση της από 27/03/2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 1257, αναφέρει πως ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο με τρείς θυγατρικές εταιρίες, 1) ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD 2) ALUMIL CY LTD και 3) ALUMIL GROUP LTD .
Αναφορικά με τα συγκεκριμένα ερωτήματα που ετέθησαν σας παραθέτουμε τα παρακάτω:
α) οι καταθέσεις του Ομίλου στην Τράπεζα CPB, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 867.296,6.
β) δεν υπάρχει έκθεση του Ομίλου σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB.
γ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο κατά την χρήση 2012, είναι 1,94%
δ) στην παρούσα χρονική στιγμή, η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια την ζημία που θα υποστούν τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση του Ομίλου καθώς ακόμα εκκρεμούν οι σημαντικές αποφάσεις που θα κρίνουν το ύψος της μείωσης των καταθέσεων στις τράπεζες που επλήγησαν, και επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί και η αντίδραση της τοπικής αγοράς ως προς το κατά πόσο θα μειωθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα, καθώς επίσης και η δυνατότητα εταιριών του κλάδου να ανταποκριθούν με την ίδια ευχέρεια στης υποχρεώσεις τους για αγορές που συντελέσθηκαν πριν το τραπεζικό επεισόδιο. Η εκτίμηση της διοίκησης για τον κύκλο εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο την χρήση του 2013, είναι πως θα κυμανθεί τουλάχιστον στο μείον 50 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2012.

-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Δεν διαθέτει καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ.: 1257/27.3.2013 και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, ανακοινώνει τα εξής:
α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις της Εταιρίας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο.
β) Δεν υπάρχει έκθεση της Εταιρίας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω Τράπεζες.
γ) Δεν υπήρχαν πωλήσεις της Εταιρίας ή των λοιπών εταιριών του Ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και συνεπώς δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους

-ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πάνω από 600 χιλ. ευρώ οι καταθέσεις σε Λαϊκή και Κύπρου

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 1257 της 27/3/2013) και σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, παραθέτουμε τα εξής:
α) Στις 15/3/2013, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είχε, μέσω θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μη εγγυημένες καταθέσεις (άνω των € 100.000) € 575 χιλιάδων στην τράπεζα Cyprus Popular Bank («CPB») στην Κύπρο και € 1.900 χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο. Οι συνολικές καταθέσεις εταιρειών του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην CPB και στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο ανέρχονται σε € 600 χιλιάδες και € 1.937 χιλιάδες αντίστοιχα.
β) O όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως ομόλογα ή μετοχές) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB.
γ) O κύκλος εργασιών από δραστηριότητες του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Κύπρο ανέρχεται σε 1,06% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου το 2012 που είναι μη σημαντικό για τα ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου.

-ΕΛΙΝΟΙΛ: Δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB

H ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. 1257/27-3-2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα εξής:
α) Η Εταιρία και οι λοιπές εταιρίας του Ομίλου δεν τηρούν καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB.
β) Η Εταιρία και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου δεν κατέχουν κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες.
γ) Δεν υπήρχαν πωλήσεις της Εταιρίας ή των λοιπών εταιριών του Ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους.

-ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν υφίστανται καταθέσεις της Εταιρείας άνω των 100 χιλ. ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που υποβλήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο και με σκοπό την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς από σχετικές φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Κύπρο σε επίπεδο πωλήσεων είναι ιδιαίτερα μικρή και σε επίπεδο αγορών είναι ανύπαρκτη.
Δεν υφίστανται καταθέσεις της Εταιρείας άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο, είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB.
Δεν υφίσταται οιαδήποτε έκθεση της Εταιρείας σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω δύο Τραπεζών.
Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 ανέρχεται μόλις σε 0,66% (113.820,68 Ευρώ).
Με βάση τα ανωτέρω ουδεμία επίπτωση εκ των ως άνω εξελίξεων στην Κύπρο αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας.
Σημειώνουμε τέλος ότι η Εταιρεία συντάσσει μόνον εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δεν έχει καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Kύπρου και στην Τράπεζα CPB

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό τα εξής:
1. Η ΟΛΘ ΑΕ δεν έχει καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Kύπρου και στην Τράπεζα CPB.
2. Η ΟΛΘ ΑΕ δεν κατέχει κινητές αξίες (μετοχές ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.

DIONIC: Δεν έχει καταθέσεις σε Τρ. Κύπρου και Λαϊκή

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ και του ομίλου των εταιρειών μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο παραθέτοντας τα εξής:
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ και οι λοιπές εταιρείες του ομίλου δεν έχουν καταθέσεις στην Τράπεζα Kύπρου και στην Τράπεζα CPB.
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ και οι λοιπές εταιρείες του ομίλου δεν κατέχουν κινητές αξίες (μετοχές ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.
Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ και οι λοιπές εταιρείες του ομίλου δεν πραγματοποιήσαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο για την χρήση 2012.
Δεν συντρέχει καμία επίπτωση επί του κύκλου εργασιών , των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Οι θυγατρικές εταιρείες DIONIC PARTICIPATIONS LTD, DIONIC TRADING LTD και η MARM LIGHTING LTD δεν παρουσίασαν ουσιαστική δραστηριότητα κατά την χρήση 2012.

ΤΙΤΑΝ: Δεν έχει καταθέσεις σε Κύπρου και Λαϊκή – Καμία έκθεση σε μετοχές και ομόλογα

Δεν έχει καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή ο Τιτάνας, όπως ανακοινώνει, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
Αναλυτικά:
α. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν έχει καταθέσεις στις τράπεζες «Τράπεζα Κύπρου» και«CPB» στην Κύπρο ούτε έχει οιαδήποτε έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.
β. Κατά τη χρήση 2012, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ούτε αναμένεται οιαδήποτε επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του Ομίλου λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο.

Attica Bank – Η τράπεζα κατέχει στο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση ομόλογο έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου (ISIN CY0141890117), ονομαστικής αξίας 5 εκ. ευρώ το οποίο αποτιμά σε τρέχουσες τιμές.

ΟΠΑΠ - Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Α.Ε οι θυγατρικές της έχουν καταθέσεις περίπου 2 εκατ. ευρώ.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ- Ο Όμιλος δεν διατηρεί καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύματα Τράπεζα Κύπρου, C.P.B. και Ελληνική Τράπεζα, που τηρούνται στην Κύπρο. Ο Όμιλος κατέχει 415.800 μετοχές της εταιρείας “CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 10%.Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να έχει μία πτώση της τάξης του 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

ΚΟΥΜΠΑΣ- Ο Όμιλος κατέχει 415.800 μετοχές της εταιρείας “CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 10%. Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου στην Κύπρο αναμένεται να έχει μία πτώση της τάξης του 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Ο Όμιλος έχει εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 27. εκατ. € και κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 78. εκατ. € (υπό το άρτιο κατά ποσοστό 90% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας) με ομολογιούχο δανειστή την “CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD”. Επίσης, διατηρεί δάνειο ποσού 1,7 εκατ. € με το ίδιο ως άνω τραπεζικό ίδρυμα.

ΕΛΠΕ- Ο Όμιλος έχει τέσσερεις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο εκ των οποίων οι δύο ενεργούν σαν μητρικές εταιρείες συμμετοχών στα Βαλκάνια και δεν έχουν καμία έκθεση στην Κυπριακή αγορά ή το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Μέχρι στιγμής απάντησαν ότι δεν έχουν καταθέσεις στις τράπεζες Κύπρου και CPB που να υπόκεινται σε κούρεμα οι παρακάτω:

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. – MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.- ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. – ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. – ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. – ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.- ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε – ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. – ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. – DIONIC AEBE ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ – ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ – ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ – Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. – EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. – ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. – ΙΑΣΩ Α.Ε. – ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. – ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ – ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ – CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών – ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. – EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. – ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. -LAVIPHARM Α.Ε.- ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. – CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. – AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – YALCOΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. – ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. – SPACE HELLAS Α.Ε. – MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. – ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. – ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. – Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. – ΓΕΚΕ Α.Ε. – ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE – FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑSATO – ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – REVOIL

Keywords
κυπρος, ευρωπαικη πιστη, ολθ αε, attica bank, βογιατζογλου systems, γεκ τερνα, αθηνα, jumbo, εταιρεία, τραπεζες, οτε, αλουμυλ, alumil, cyprus, group, πιστη, popular, αβεε, υφίσταται, ολθ, dionic, αεβε, ελλαδα, lighting, τιταν, attica, οπαπ, public, κουρεμα, mevaco, κτημα, γαλαξιδι, αιολικη, γεν, καθημερινη, τρια, αλφα, νακασ, μουσικη, alpha, trust, ανδρομεδα, αεεχ, ναυτεμπορικη, σια, υιοι, ιασω, εβροφαρμα, εταιρια, cyclon, βογιατζογλου, systems, euromedica, eurobank, properties, αεεαπ, αχον, διασ, cpi, αλκο, εμπορικη, yalco, κωνσταντινου, πλαισιο, space, hellas, φιερατεξ, γεκε, ενεργεια, ανακυκλωση, ελληνικα, γεκ, τερνα, sato, revoil, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , χρηματιστηριο, θεσσαλονικη, eurobank alpha, alpha eurobank, τελος ακινητων, θεμα εκθεσης 2012, 600 δις, τραπεζα κυπρου, alpha bank, αποτελεσματα, υιοι, νακασ, αλφα, ανακυκλωση, δημοκρατια, εμπορικη, θεμα, ιασω, καθημερινη, κυπρου, μουσικη, ναυτεμπορικη, ολθ, ομολογα, πλαισιο, τιταν, υψος, φημες, alpha, cpi, cyprus, eurobank, euromedica, jumbo, public, sato, αβεε, αγορα, αεεαπ, αεβε, αεεχ, αλλατινη, αλουμυλ, αλκο, ανδρομεδα, αχον, βαλκανια, βογιατζογλου, βογιατζογλου systems, γαλαξιδι, γεκ τερνα, γεκ, γεκε, γεν, δανειο, διαστημα, διασ, δυνατοτητα, διοικηση, ευαθ, εβροφαρμα, ευρω, υπαρχει, εκθεση, εκτιμηση, ενεργεια, ενημερωση, εξελιξη, εταιρεία, εταιρια, ευρωπαικη πιστη, ζημια, ιδια, ιδιο, η καθημερινή, υπηρχαν, υφίσταται, ιδρυμα, κεφαλαιο, κυκλος, κτημα, ομιλος, ολθ αε, πιστη, πωλησεις, συγκεκριμενα, συνεχεια, σια, τερνα, τοις εκατο, τρια, φιερατεξ, group, αγορες, alumil, cyclon, dionic, εφαρμογη, ευχερεια, ελληνικα, αιολικη, hellas, ιδιαιτερα, properties, κωνσταντινου, lavipharm, lighting, mevaco, πληροφοριες, popular, πωληση, space, systems, τραπεζα, trust, yalco
Τυχαία Θέματα