Εθνική Πανγαία: Κέρδη 53,5 εκατ. ευρώ το 2016 – Βγαίνει στις αγορές για 250 – 450 εκατ. ευρώ

Αύξηση 25,3% κατέγραψαν τα κέρδη της Εθνικής Πανγαία το 2016, η οποία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να αντλήσει από τις διεθνείς αγορές κεφάλαια ύψους κατ’ ελάχιστον 250 εκατ. ευρώ έως και περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ για να τα επενδύσει στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το 2016 ανήλθαν σε €53,5 εκατ. (έναντι κερδών €42,7 εκατ. το 2015) καταγράφοντας αύξηση 25,3%.

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2016 αυξήθηκε κατά 4,1% και ανήλθε σε €115,4

εκατ. έναντι €110,9 εκατ. το 2015.

Ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, αυξήθηκαν κατά 12,4% (2016: €99,4 εκατ., 2015: €88,4 εκατ.) και τα κέρδη προ φόρων περιόδου, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, αυξήθηκαν κατά 15,8% (2016: €78,5 εκατ., 2015: €67,8 εκατ.).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε σε €1.194,8 εκατ. ή €4,68 ανά μετοχή (31.12.2015: €1.193,6 εκατ. και €4,67, αντίστοιχα).
Την 31η Δεκεμβρίου 2016 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 333 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 899 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, ενώ δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία και δύο στη Ρουμανία.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν €1.490 εκατ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πανγαία, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, δήλωσε:

“Η εταιρεία μας, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον, συνέχισε σταθερά να επενδύει και το 2016. Συνολικά μέσα στην τελευταία τετραετία έχει επενδύσει, κυρίως στην εγχώρια αγορά, περισσότερα από €600 εκατ., στηρίζοντας την ελληνική οικονομία.

Οι νέες αποκτήσεις εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, με επιλεγμένες τοποθετήσεις σε ακίνητα με αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Οι επενδύσεις αυτές, σηματοδοτούν ταυτόχρονα την είσοδο της Πανγαία ως θεσμικού επενδυτή, σε κλάδους με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Η Εθνική Πανγαία θα επιδιώξει να αντλήσει από τις διεθνείς αγορές κεφάλαια ύψους κατ’ ελάχιστον €250 εκατ. έως και περισσότερα από €400 εκατ. για να τα επενδύσει στην ελληνική αγορά, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, με σκοπό:

α) την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του, υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, ώστε να εδραιωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά οχήματα σε ακίνητη περιουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,

β) την ενίσχυση της διασποράς της μετοχικής βάσης της εταιρείας (free float) και την διαπραγμάτευση των μετοχών της, στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς”.

Η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.nbgpangaea.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα