Εγκρίθηκε από τη ΓΣ της MIG η έκδοση ομολογιακού ύψους 460 εκατ. ευρώ

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ενέκρινε η δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που πραγματοποιήθηκε εχθές.

Ειδικότερα αποφασίστηκε η έκδοση νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ύψους έως 460.302.000 ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών, με την έκδοση έως 1.534.340.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ,

μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας, με σκοπό την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι τετραετής με δυνατότητα της εταιρείας για πρόωρη αποπληρωμή σε κάθε μηνιαία επέτειο καθ’ όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ και ειδικώς στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ως κατωτέρω ορίζεται. Το επιτόκιο του ΜΟΔ θα ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 4% με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μέρους των οφειλόμενων τόκων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ομολογιούχοι θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας το πρώτον μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έκδοση του ΜΟΔ και στη συνέχεια σε κάθε μηνιαία επέτειο καθ’ όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου των εν λόγω ομολογιών, για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα μετατροπής, εντός προθεσμίας δέκα πέντε εργασίμων ημερών αρχομένης την επομένη της ημέρας ειδοποίησης μετατροπής.

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, θα επέρχεται η μετατροπή των εν λόγω ομολογιών την εικοστή εργάσιμη ημέρα από την επομένη της ημέρας ειδοποίησης μετατροπής. Η τιμή μετατροπής θα ισούται με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της προηγούμενης της ημέρας ειδοποίησης μετατροπής. Σε περίπτωση που κατά την προηγούμενη της ημέρας ειδοποίησης μετατροπής η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής (0,30 ευρώ), η εταιρεία θα προβαίνει κατόπιν αιτήματος των ομολογιούχων στις κατάλληλες εταιρικές πράξεις προκειμένου να προκληθεί αναπροσαρμογή της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σε ποσό τουλάχιστον 0,30 ευρώ, η οποία και θα είναι η τιμή μετατροπής. Η ημέρα μετατροπής θα ακολουθεί στην περίπτωση αυτή την ολοκλήρωση των εν λόγω εταιρικών πράξεων.

Το ΜΟΔ θα δύναται να εξασφαλίζεται με ενέχυρο / χρηματοοικονομική ασφάλεια επί εισηγμένων και μη μετοχών κυριότητας της εταιρείας.

Το νέο ΜΟΔ δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τέλος, αποφασίσθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εξειδικεύσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιεί τους όρους του, προβεί στην έκδοση του προγράμματος, στη ρύθμιση της διαδικασίας τακτοποίησης τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν κατά την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές, στην επιλογή και διορισμό του εκπροσώπου και πληρεξουσίου καταβολών και οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου απαιτηθεί, στην κατάρτιση των συμβάσεων με τους ανωτέρω, και ρυθμίζει όλα τα θέματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την έκδοση του ΜΟΔ και κάθε συναφές θέμα.

Keywords
Τυχαία Θέματα