Στους δήμους η διοικητική και οικονομική εποπτεία των λαϊκών αγορών

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου ,«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ,σήμερα το μεσημέρι, ο Αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Καλογιάννης έκανε δεκτές τροπολογίες που ζητησαν με

παρεμβάσεις τους αρκετοί Βουλευτές πολλών κομμάτων ειδικά στο άρθρο 42

που αφορά την λειτουργία των Λαικών Αγορών.

Συγκεκριμμένα η νέα Νομοτεχνική Βελτίωση αναφέρει :

1. Στην περ. 10 της παρ. ΙΑ του άρθρου 210 του ν.3852/2010, όπως αντικαθίσταται

με την παρ. 1 του άρθρου 42 του

σχεδίου νόμου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διοικητική και οικονομική εποπτεία των λαικών αγορών στηνν υπόλοιπη

χώρα ασκείται από τους οικείους Δήμους».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.1023/1980, όπως αντικαθίσταται

από το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου, αντικαθίσταται ώς εξής:

«Για τις λοιπές λαικές αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζητήματα ρυθμίζονται

με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των οικείων Δήμων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3του άρθρου 17 του ν. 1023/1980, όπως αντικαθίσταται

από το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

« Τα ποσά του εισπραττόμενου στις λαικές αγορές ημερήσιου τέλους, τα οποία

σε καμμία περίπτωση αποτελούν επιχορήγηση, δύνανται να διατίθενται με απόφαση

του καθ΄ ύλην αρμοδίου Περιφερειάρχη για τις λαικές αγορές της Αθήνας και

Θεσσαλονίκης και με απόφαση του οικείου Δημάρχου για τις λαικές αγορές της

υπόλοιπης χώρας»

Η υιοθέτηση της απόλυτης δικαιοδοσίας των Δήμων στην λειτουργία των Λαικών

Αγορών ικανοποιεί διαχρονικό αίτημα των Δήμων διότι από το 1980 το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο ήταν περίπλοκο με πολλές νομικές επικαλύψεις και αυτό

δημιουργούσε ποικίλα προβλήματα.

Μιχάλης Ταμήλος

Βουλευτής Ν.Δ.

Νομού Τρικάλων

Keywords
Τυχαία Θέματα