Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών Μαγνησίας: Για την ενίσχυση της δημοκρατίας στα σχολεία

Μετά την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, που έκρινε ως αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν. 4327/15 για την επιλογή δ/ντών σχολικών μονάδων, άμεσα δημιουργείται η ανάγκη νέας ρύθμισης της διαδικασίας επιλογής. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε μια πρόταση προς συζήτηση που θα άρει τα νομικά προβλήματα που έθεσε το ΣτΕ και άλλα αρμόδια δικαστήρια κατά τον παρελθόν, χωρίς να αποκλείει τον σύλλογο διδασκόντων του κάθε σχολείου από τη διαδικασία επιλογής. Πιστεύουμε ότι ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να έχει βαρύνουσα γνώμη για το κριτήριο «Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο − Προσωπικότητα

– γενική συγκρότηση». Η γνώμη αυτή πρέπει να διαβιβαστεί, ως εισήγηση – πρόταση, στο αρμόδιο όργανο επιλογής, δηλαδή το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου. Με τη διαδικασία αυτή κατοχυρώνεται η δημοκρατία στη διοίκηση του σχολείου με ενεργό ρόλο του συλλόγου διδασκόντων σε αυτό.

Προτείνονται λοιπόν τα εξής:

1. Οι αιτήσεις των υποψήφιων διευθυντών να αφορούν συγκεκριμένες σχολικές μονάδες όπως ορίζεται στον Ν. 4327/2015 και όχι περιοχές.

2. Ως προς τα υπόλοιπα κριτήρια και την μοριοδότησή τους να διατηρηθούν όλα τα κριτήρια όπως ορίζονται στον Ν. 4327/2015. Επιπλέον να μοριοδοτηθούν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 με 0,5 μονάδα ως να θεωρηθεί ότι κατέχουν πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ επιπέδου 1. Παρότι για ορισμένα σημεία έχουν διατυπωθεί διαφωνίες, τα υφιστάμενα κριτήρια έχουν ήδη κριθεί ως σύμφωνα με το Σύνταγμα και θα ήταν επικίνδυνο η αλλαγή τους να εγείρει νέες προσφυγές και δικαστικές εμπλοκές, εντείνοντας την αβεβαιότητα την τρέχουσα περίοδο, στην οποία το κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η δικαστική εμπλοκή για ένα και μόνο κριτήριο. Ειδικά για την προωθούμενη από διάφορους κύκλους πρόταση για επιλεκτική μοριοδότηση μεταπτυχιακών διοίκησης, επισημαίνουμε ότι δημιουργεί όρους άνισης μεταχείρισης, εμφορείται από κάθε άλλο παρά διαφανή κίνητρα και τείνει να ενισχύει το εμπόριο προσόντων για ανέλιξη μιας κλειστής ομάδας "υποψηφίων διοικητών στελεχών εκπαίδευσης".

3. Οι υποψήφιοι διευθυντές που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, τίθενται υπόψη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που έχουν επιλέξει. Ο σύλλογος διδασκόντων με μια διαδικασία ανάλογη με αυτή που περιγράφεται στον Ν. 4327/2015 και τη σχετική εγκύκλιο, διαμορφώνει μια σειρά προτίμησης των υποψηφίων με βάση: τα στοιχεία της προσωπικότητάς, την εντιμότητα, την συμπεριφορά και τις ικανότητες του κάθε υποψηφίου (όπως ορίζονται στον ίδιο νόμο) μπορούν να ενταχθούν σε 3 επιμέρους κατηγορίες. Κάθε εκπαιδευτικός ιεραρχεί τους υποψήφιους διευθυντές κατ’ αύξοντα αριθμό, δηλώνοντας την προτίμησή του. Προτείνεται η κατάταξη – ιεράρχηση προτιμήσεων να γίνεται για κάθε ένα από τα τρία χαρακτηριστικά, δηλαδή α) εκπαιδευτικό έργο – προσωπικότητα, β) ικανότητες, γ) άλλα προσόντα που δεν μοριοδοτούνται από τον νόμο, και δ) συνολική προτίμηση, δηλαδή ως σύνοψη και σύνθεση όλων των ανωτέρω κριτηρίων. Στο τέλος της διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών και δημιουργεί μια σειρά προτίμησης του συλλόγου για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια και την τελική λίστα προτίμησης με βάση τις συνθετικές προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει λίστα προτίμησης – ιεράρχηση και όχι σύγκριση ή στατιστική επεξεργασία επιμέρους βαθμολογικών κριτηρίων διότι δεν αποτελεί διαδικασία αξιολόγησης αλλά διαδικασία προτίμησης, συνεπώς υπόδειξης εκπαιδευτικού που προτιμάται από άλλους, οι οποίοι θα μπορούσαν επίσης να αξιολογηθούν ενδεχομένως με τον ίδιο βαθμό.

4. Παράλληλα και με την ίδια διαδικασία, ο σύλλογος εκλέγει έναν εκπρόσωπο που θα μεταφέρει την απόφαση (πρακτικό) του συλλόγου με όλα τα σχετικά έγγραφα στο όργανο επιλογής, θα εισηγηθεί την προτίμηση του συλλόγου και θα δώσει όποιες διευκρινήσεις απαιτηθούν, συμμετέχοντας στη διαδικασία με δικαίωμα λόγου.

5. Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει στο σύλλογο τα αποτελέσματα και με βάση αυτά ο σύλλογος συντάσσει πρακτικό στο οποίο αιτιολογεί την προτίμηση του συλλόγου και τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη ιεράρχηση, καθώς και το όνομα του εκπροσώπου του τον οποίο εξουσιοδοτεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής στο όνομα του συλλόγου.

6. Μετά το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων διευθυντών, για κάθε συγκεκριμένη σχολική μονάδα, τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λαμβάνουν γνώση της προτίμησης του συλλόγου, μέσω του πρακτικού του συλλόγου και της εισήγησης του εκπροσώπου του. Προτείνεται οι μονάδες που θα δίνονται στους υποψήφιους μέσω αυτής της διαδικασίας να αυξηθούν στις 15 το ανώτερο.

7. Η ανωτέρω προτεινόμενη διαδικασία βασίζεται στη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών, η οποία ποτέ ούτε κρίθηκε αντισυνταγματική ούτε αμφισβητήθηκε και αποτελεί παραδοσιακή, δημοκρατική διοικητική πρακτική. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη νομοθετική πρωτοβουλία για ενίσχυση αρμοδιοτήτων συλλόγου διδασκόντων και γενικότερα συλλογικών οργάνων.

Θεωρούμε, τέλος, ότι η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης όπως και όλων των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη. Ειδικά για τα στελέχη της εκπαίδευσης εκτός από τα γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα (ψυχολογία της εκπαίδευσης - κοινωνιολογία της εκπαίδευσης κλπ) είναι απαραίτητη επιμόρφωση στη διοίκηση, στο διοικητικό δίκαιο. Αυτή η επιμόρφωση όμως πρέπει να γίνει μετά την ανάδειξη των στελεχών, με την ευθύνη της Πολιτείας και τη συνεργασία ΑΕΙ και φυσικά να είναι δωρεάν. Σε άλλη περίπτωση τα κριτήρια εισαγωγής σε σχολές στελεχών θα είναι και τα κριτήρια δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας στελεχών. Αν η εισαγωγή αφεθεί "στους νόμους της αγοράς" όπως είναι σήμερα για πολλά σχετικά μεταπτυχιακά, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για τη δημοκρατική λειτουργία τόσο του συλλόγου καθηγητών, όσο και του σχολείου ως ζωντανού οργανισμού.

Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών Μαγνησίας
Keywords
Τυχαία Θέματα