ΠΜΣ: Ειδική Αγωγή του Τ.Ε.Α.Π.Η. του πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακά

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών

ή ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ισότιμων προς τα Ελληνικά, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 126427/Β7 (ΦΕΚ 2051/3-10-2008 τ.β΄).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα Τμήματος www.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 22/04/2013, ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία ΤΕΑΠΗ, Ναυαρίνου 13α Ισόγειο (υπόψη Α. Χαλαζωνίτη) Τ.Κ. 106 80, Αθήνα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Aίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή από την ιστοσελίδα: www.ecd.uoa.gr

2. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 50/23.02.2009 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ είναι:

· CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

· BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

· INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.

· CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

· LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.

· ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.

· CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

· OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

· ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

· Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

· Test of Interactive English, C2 Level.

· Επίσης γίνονται δεκτά πιστοποιητικά TOEFL με βαθμό τουλάχιστον 114-115 (εάν πρόκειται για internet based test), 280 (εάν πρόκειται για computer based test) και 650 (εάν πρόκειται για paper based test).

Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

6. Δημοσιεύσεις και νόμιμες βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής, επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας, οι οποίες συνυποβάλλονται.

7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι:

α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτή τη προκήρυξη

β) θα συμμετέχει στις πρακτικές ασκήσεις του β’ εξαμήνου και

γ) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα.

8. Δύο συστατικές επιστολές.

9. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (ως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους που έχουν διδακτική ή επαγγελματική πείρα σε δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, πιστοποιούμενη νομίμως.

Κανένας φάκελος δε θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια:

1ο στάδιο (φάκελος)

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων συνυπολογίζοντας τα εξής: σπουδές, ειδικές γνώσεις (νοηματική γλώσσα, Braille, κινητικότητα/προσανατολισμός), εργασιακή ή άλλη εμπειρία σε ειδικές ομάδες, εργασιακή εμπειρία ως παιδαγωγοί στη γενική εκπαίδευση, δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις και συμμετοχή σε έρευνα.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι νομίμως πιστοποιημένα στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται.

Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της Αγγλικής γλώσσας καλούνται σε συνέντευξη με μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

2ο στάδιο (συνέντευξη)

Οι συνεντεύξεις γίνονται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους.

Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 30% και β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 70%.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η.

Απονεμόμενος τίτλος

Οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος «Ειδική Αγωγή», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, που χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υποχρεώσεις φοιτητών-δίδακτρα

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των φροντιστηρίων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση, ή εργαστήριο.

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας το ποσό των 1.800,00 € ετησίως.

Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-3688040 (ώρες 10.00 π.μ. – 11.00 π.μ.) και από Τρίτη έως Πέμπτη στο τηλέφωνο 210-3688526 (ώρες 10.00-12.00 μ.μ.), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr. ή και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails): [email protected] & [email protected]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Βασίλειος Τσελφές

Καθηγητής

Tags: ΠΜΣμεταπτυχιακάμεταπτυχιακό
Keywords
Αναζητήσεις
teapi e learning
Τυχαία Θέματα