Γεωπόνος στην Κύπρο

p1 {font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;margin-left:8px;margin-right:8px;margin-top:4px;margin-bottom:4px;text-align:justify;}

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
Η ΣΕΔΙΓΕΠ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΛΤΔ
με έδρα την Αργάκα ζητεί για άμεση πρόσληψη Γεωπόνο.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Εκπαίδευση των παραγωγών - μελών της Εταιρείας σε θέματα εφαρμογής κανόνων ποιότητας φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής και γενικά μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Παρακολούθηση των καλλιεργειών των παραγωγών μελών της εταιρείας
και παροχή συμβουλών για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και ορθολογική άρδευση και λίπανση. Καθοδήγηση και επίβλεψη τήρησης αρχείων, στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία. Γενικά, προώθηση μέτρων, βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Οποιαδήποτε τυχόν άλλα τεχνικά καθήκοντα γεωπόνου στο γεωργικό τομέα ήθελε ανατεθούν από την Εταιρεία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Να είναι κάτοχος Πτυχίου Γεωπονίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) και να είναι εγγεγραμμένος στο συμβούλιο Γεωπόνων με βάση των περί Εγράφης Γεωπόνων Νόμο Ν.32/87 του 1987 έως 2011. Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, και ικανότητα για διατήρηση καλών σχέσεων με τα μέλη/πελάτες της Εταιρείας.

ΜΙΣΘΟΣ: Καθαρός μισθός €1,200.00 (χίλια διακόσια ευρώ) τον μήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι αιτήσεις να είναι υπογραμμένες και να παραδοθούν προσωπικώς στον Γραμματέα της Εταιρείας κ. Μιχάλη Ευαγγέλου το αργότερο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00 μ.μ.
Στον φάκελο να αναγράφετε «Αίτηση για Πλήρωση Κενής θέσης Γεωπόνου».
Οι υποψήφιοι να υποβάλουν μαζί με την Αίτηση Βιογραφικό Σημείωμα (CV) στο οποίο μεταξύ άλλων να αναφέρουν λεπτομερώς τυχόν πείρα που έχουν, τα προσόντα τους και να επισυνάψουν αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών τους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προφορικές εξετάσεις.
Το άτομο που θα προσληφθεί θα πρέπει να υπογράψει εγγυητήριο έγγραφο σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο.
Η πλήρωση της θέσης είναι για δοκιμαστική περίοδο ενός χρόνου.
Για περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, τηλ. 26321326.

Πηγή: Politis (Κύπρου) Ημερομηνία: 05-09-2012
ΔΑΣΤΑ
Keywords
Τυχαία Θέματα