Ερχονται 1.432 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ για το καλοκαίρι - Προκηρύξεις τον Απρίλιο

Οκτάμηνες και 4μηνες συμβάσεις.

Στην πρόσληψη 1.432 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των Διευθύνσεών τους στην Αθήνα και τις άλλες περιφέρειες. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε προ ολίγων ημερών, προβλέπεται η κάλυψη:

Απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου θα προσληφθούν σε μεγαλουπόλεις και νησιά ως οδηγοί, διανομείς και εσωτερικοί υπάλληλοι
1.339 θέσεων με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας, και 93 θέσεων με τετράμηνες
συμβάσεις εργασίας.

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος των ΕΛΤΑ, οι επιτυχόντες των επικείμενων διαγωνισμών θα έχουν αναλάβει υπηρεσία έως τις αρχές Ιουλίου 2012. Πιο συγκεκριμένα, οι προκηρύξεις θα βγουν «στον αέρα» μέσα στον Απρίλιο, καθώς, για τις 93 θέσεις με τετράμηνη απασχόληση το προσωπικό θα αναλάβει υπηρεσία στις αρχές Ιουνίου και για τις υπόλοιπες 1.339 θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση, οι τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου.

Οσο για τις ειδικότητες που ζητούνται, αφορούν κυρίως υποψηφίους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις ακόλουθες τέσσερις:

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 465 θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση, ΔΕ Διανομέων, 814 θέσεις, εκ των οποίων 54 με τετράμηνη απασχόληση, ΥΕ Διαμετακομιστών, 53 με οκτάμηνη απασχόληση, και ΔΕ Οδηγών, 100 θέσεις, εκ των οποίων 39 με τετράμηνη απασχόληση.

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ είναι τα ακόλουθα:

- ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

- ΔΕ Διανομέων
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Απαιτείται επίσης άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.

- ΔΕ Οδηγών
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, ή άλλος ισό

Keywords
Τυχαία Θέματα