ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 404 μόνιμους σε δικαστήρια

Aνοιξε σήμερα 20 Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτησης του ΑΣΕΠ για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στην προκήρυξη 1Κ/2017 για 404 θεσεις μόνιμου προσωπικου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του κλαδου ΠΕ γραμματέων στο υπουργείο δικαιοσύνης,

διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δικαστηρια και δικαστικες υπηρεσιες της χωρας).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.
ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
1Κ/2017
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα φαινονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Εφετείο Αθηνών4ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Εφετείο Πειραιώς1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Εφετείο Τρίπολης1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών5ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης3ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών2ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς4ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης1ΠΕ ΓραμματέωνΔιοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ν. Ιωνίας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αγρινίου2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αθηνών13ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αιγιαλείας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αλεξάνδρειας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αλμυρού1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αμαρουσίου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Άμφισσας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Άρτας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Άστρους1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Αχαρνών3ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Βόλου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Γιαννιτσών1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Γρεβενών1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Δράμας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Δύμης1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ελευσίνας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ερμούπολης1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ζακύνθου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ηρακλείου2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Θεσσαλονίκης8ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Θηβών2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ιλίου2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ιωαννίνων1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Καβάλας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Καλαβρύτων1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Καλαμάτας3ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Καλαμπάκας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Καλλιθέας3ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Καστοριάς1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Κέρκυρας3ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Κοζάνης2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Κομοτηνής1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Κορίνθου2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Κρωπίας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Κυπαρισσίας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Λαμίας3ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Λάρισας2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Λαυρίου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Λιβαδειάς2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Μαραθώνος1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Μεγάρων1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Μεσολογγίου2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Μήλου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Μοιρών1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Νάξου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Νίκαιας2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Πατρών5ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Πειραιά4ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Περιστερίου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Πιερίας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Πλαταμώδους1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Πύργου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ρεθύμνης2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Ρόδου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Σαλαμίνας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Σερρών1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Σπάρτης1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Τρικάλων1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Τρίπολης1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Χαλανδρίου1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Χαλκίδας1ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο Χανίων2ΠΕ ΓραμματέωνΕιρηνοδικείο. Καστελίου – Πεδιάδος1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών5ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης2ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου3ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης7ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Κω1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας2ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου2ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά2ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου3ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου3ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας1ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής2ΠΕ ΓραμματέωνΕισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων1ΠΕ ΓραμματέωνΕφετείο Αθηνών6ΠΕ ΓραμματέωνΕφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας1ΠΕ ΓραμματέωνΕφετείο Θεσσαλονίκης5ΠΕ ΓραμματέωνΕφετείο Κέρκυρας1ΠΕ ΓραμματέωνΕφετείο Λάρισας1ΠΕ ΓραμματέωνΕφετείο Πατρών3ΠΕ ΓραμματέωνΕφετείο Πειραιά2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Αγρινίου3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Αθηνών59ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Αιγίου2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Αμαλιάδας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Άμφισσας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Βέροιας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Γιαννιτσών1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Γρεβενών1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Γυθείου1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Έδεσσας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ευρυτανίας2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ζακύνθου2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ηρακλείου7ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Θεσπρωτίας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Θεσσαλονίκης16ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Θηβών2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ιωαννίνων3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Καβάλας2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Καλαμάτας3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Καστοριάς1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Κέρκυρας5ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Κεφαλληνίας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Κοζάνης3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Κορίνθου3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Κυπαρισσίας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Κω1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Λαμίας3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Λάρισας3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Λασιθίου3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Λιβαδειάς1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Μεσολογγίου4ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Μυτιλήνης1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ναυπλίου2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ξάνθης3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ορεστιάδας1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Πατρών3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Πειραιά13ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ροδόπης3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Ρόδου6ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Σάμου2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Σερρών1ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Σπάρτης2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Σύρου2ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Χαλκίδας3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Χαλκιδικής3ΠΕ ΓραμματέωνΠρωτοδικείο Χανίων1ΠΕ ΓραμματέωνΠταισματοδικείο Αθηνών1ΠΕ ΓραμματέωνΠταισματοδικείο Πειραιά1ΠΕ ΓραμματέωνΠταισματοδικείο Σικυώνος1ΠΕ ΓραμματέωνΣυμβούλιο της Επικρατείας2ΑΣΕΠδικαστήριαΘέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.gr
Keywords
Τυχαία Θέματα