Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Έχοντας υπόψη: 1.

Τις διατάξεις  του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

 του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 86).  του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78). 2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 91568/Ε2/1-06-2017 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων

αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017- 2018.

4. Τις σχετικές προτάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Αποσπούμε σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), όπως ακολούθως:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Αποσπάσεις ΕκπαιδευτικώνΑΣΠΑΙΤΕΤΕΙδημοσιά πανεπιστήμιαΕπισυνάψεις: aspaite.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα