70 θέσεις για ανέργους στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Tweet Κατηγορία: Εργασία

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Κοινωνική Παρέμβαση Αγίου Δημητρίου» που είναι δικαιούχος της πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με περιοχή παρέμβασης τον Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Η

πράξη που εντάσσεται στην Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», καλεί :

Άνεργες γυναίκες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέσω της υλοποίησης της πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων γυναικών που κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και συγκεκριμένα:

- Μακροχρόνια άνεργες - Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
- Μετανάστριες

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:

-70 Θέσεις Κατάρτισης & Συμβουλευτικής -10 Θέσεις Νέων Επιχειρηματιών
-30 Θέσεις Απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
-10 Θέσεις Απασχόλησης σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
-20 Θέσεις Εργασιακής Εμπειρίας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων γυναικών αφορούν:

- Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την ενδυνάμωσή τους. - Συμβουλευτική υποστήριξη για τον ορισμό, οργάνωση και αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
- Επαγγελματική συμβουλευτική για την αναζήτηση και επίτευξη συγκεκριμένων επαγγελματικών στόχων.
- Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων
- Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
- Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
- Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα εξής αντικείμενα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι άνεργες, εγγεγραμμένες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. β) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου
γ) Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Ε

Keywords
Τυχαία Θέματα