13 υποτροφίες από το Μορφωτικό Ιδρυμα ηθικής και κοινωνικής διαπαιδαγώγησης

Υποτροφίες

ΛΗΞΗ: 12/6/2013

Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» προκηρύσσει:

Α) τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή.

Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα είναι:

α) η βαθμολογία αποφοίτησης από το Λύκειο,

β) η βαθμολογία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μη υπολογιζόμενων των ειδικών μαθημάτων που έχουν ορισμένες Σχολές),

γ) η επίδοση στα μαθήματα της Σχολής,

δ) η γνώση ξένης γλώσσας,

ε) οικονομική αδυναμία.

Οι υποτροφίες απευθύνονται στους φοιτητές

όλων των εξαμήνων, αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (400,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).

Β) Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 χωρίς διαγωνισμό προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυχιακών σπουδών και συγκεκριμένα συντάξεως διδακτορικής διατριβής.

Για την χορήγηση της υποτροφίας θα ληφθούν υπόψη η πρωτοτυπία του θέματος, η εν γένει επίδοση των υποψηφίων, η οικονομική κατάσταση, το τυχόν υφιστάμενο έργο.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφοίτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες) με δυνατότητα ετήσιας παρατάσεως.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια (600,00) ευρώ το μήνα (ακαθάριστο ποσό).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο ́Ιδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 12 Ιουνίου 2013.

http://www.e-dimosio.gr

Tags: Υποτροφίες
Keywords
Τυχαία Θέματα