Έκδοση Ευρωπαϊκού Ομολόγου από την Titan Global Finance

Ολοκληρώθηκε η διάθεση ευρωομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, τετραετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 6,90%, οι οποίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική της εταιρία Titan Global Finance PLC με την εγγύηση της ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν. Σύμφ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα