Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών από PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.,2190/1920 όπως ισχύει, και βάσ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα