Ορισμός υπαλλήλου ως ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης της 6/1/2013 για την εκλογή Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρος –Αντιπρόεδος – Γραμματέας), τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Κρωπίας

Θέμα: Ορισμός υπαλλήλου ως ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης της 6/1/2013 για την εκλογή Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρόεδρος –Αντιπρόεδος – Γραμματέας), τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Κρωπίας
Ημ/νια: 04/01/2013
Φορέας: Δήμος Κρωπίας
ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛ6-ΙΜΞ
Keywords
Τυχαία Θέματα