Μη άσκηση αντίρρησης κατά της υπ΄ αριθ.79898/5756/15-12-2011 πράξης χαρακτηρισμού (ΑΔΑ: 45Ψ6ΟΡ10-ΦΧΨ)

Θέμα: Μη άσκηση αντίρρησης κατά της υπ΄ αριθ.79898/5756/15-12-2011 πράξης χαρακτηρισμού (ΑΔΑ: 45Ψ6ΟΡ10-ΦΧΨ)
Ημ/νια: 14/12/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: Β4Μ7ΟΡ10-9ΟΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα