ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΠΑ ΚΑΙ Τ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΚΕΤΕΚ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΠΑ2

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΚΠΑ ΚΑΙ Τ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΚΕΤΕΚ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΠΑ2
Ημ/νια: 13/02/2013
Φορέας: ΟΡΓΑΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
ΑΔΑ: ΒΕΥ54691Ω2-Ι5Ζ
Keywords
Τυχαία Θέματα