ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ημ/νια: 20/12/2012
Φορέας: Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΑΔΑ: ΒΕΙΒ7ΛΡ-Γ2Ο
Keywords
Τυχαία Θέματα