ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΔΕ (ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΔΕ (ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012
Ημ/νια: 03/02/2012
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Β44ΞΟΚΤ4-6Μ2
Keywords
Τυχαία Θέματα