ΑΝΑΤΡ 125 - ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους € ΔΩΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ euro ( € 12.733,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 30.7412.0005 (Σύνταξης μελέτης οδοποιίας παράκαμψης Τιθορέας(ΘΗΣΕΑΣ)) του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2011 που αφορά Κινήσεις Ανατροπής

Θέμα: ΑΝΑΤΡ 125 - ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους € ΔΩΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ euro ( € 12.733,00) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 30.7412.0005 (Σύνταξης μελέτης οδοποιίας παράκαμψηςΤιθορέας(ΘΗΣΕΑΣ)) του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2011 που αφορά Κινήσεις Ανατροπής
Ημ/νια: 31/12/2011
Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΨΚ-Η4Ρ
Keywords
Τυχαία Θέματα