Στις 14 Μαΐου η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου

Την Τρίτη 14 Μαΐου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με πρόσκληση της Τράπεζας προς τους μετόχους.

Προτείνονται 13 Ψηφίσματα για αυτή την ΕΓΣ. Τα προτεινόμενα Ψηφίσματα 6-13 αποτελούν συνήθη πρακτική για μητρικές εταιρείες τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και έχουν ως σκοπό

να ανανεώσουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το σύνηθες και γενικώς αποδεκτό φάσμα εξουσιοδοτήσεων ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις προκλήσεις που δύναται να προκύψουν.

Όλα τα ψηφίσματα θα αποφασιστούν μέσω ψηφοφορίας. Στην ψηφοφορία, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα μίας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει. Κατά την ΕΓΣ θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (www.bankofcyprus.com) μετά το πέρας των εργασιών της συνέλευσης και θα κοινοποιηθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Όσοι από τους μετόχους δεν μπορούν να παρευρεθούν, μπορούν να διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, συμπληρώνοντας το κατάλληλο έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρίας κρίνουν ότι τα Ψηφίσματα είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων της (συμπεριλαμβανομένων και των Κατόχων ΠΔ) και ομόφωνα συστήνουν προς τους Μετόχους και Κατόχους ΠΔ να υπερψηφίσουν όλα τα Ψηφίσματα, όπως και οι ίδιοι προτίθενται να πράξουν σε σχέση με τις δικές τους μετοχές.

Στην ΕΓΣ θα συζητηθούν και εάν κριθεί σκόπιμο, θα εγκριθούν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

Μετά από ανασκόπηση των εργασιών της Εταιρίας, να λάβει και να εξετάσει τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2018 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ψήφισμα 1).

Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρίας (Ψήφισμα 2).

Να εξουσιοδοτήσει την ακόλουθη ετήσια συνήθη αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία, στην περίπτωση όπου ένας Διοικητικός Σύμβουλος κατέχει πέραν από μία καθορισμένη θέση θα είναι συσσωρευτική, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά (Ψήφισμα 3):

ΘέσηΕτήσια
Αμοιβή
(€000)Πρόεδρος120Αντιπρόεδρος80Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος70Μη-Εκτελεστικά Μέλη45Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου45Μέλη Επιτροπής Ελέγχου25Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου45Μέλη Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου25Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού &Αμοιβών30Μέλη Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού &Αμοιβών20Πρόεδρος Επιτροπής Διορισμών &Εταιρικής Διακυβέρνησης30Μέλη Επιτροπής Διορισμών &Εταιρικής Διακυβέρνησης15Πρόεδρος Επιτροπής Τεχνολογίας30Μέλη Επιτροπής Τεχνολογίας20

Να επανεκλέξει τους ακόλουθους Διοικητικούς Σύμβουλους με ξεχωριστά ψηφίσματα:

Maksim Goldman [Ψήφισμα 4(α)]

Arne Berggren [Ψήφισμα 4(β)]

Lyn Grobler [Ψήφισμα 4(γ)]

Dr Michael Heger [Ψήφισμα 4(δ)]

John Patrick Hourican [Ψήφισμα 4(ε)]

Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης [Ψήφισμα 4(στ)]

Ιωάννης Ζωγραφάκης [Ψήφισμα 4(ζ)]

Anat Bar-Gera [Ψήφισμα 4(η)]

Μαρία Φιλίππου [Ψήφισμα 4(θ)]

Πόλα Χατζησωτηρίου [Ψήφισμα 4(ι)]

Να εκλέξει τον Ευστράτιο–Γεώργιο (Τάκης) Αράπογλου με ξεχωριστό ψήφισμα, με ισχύ το αργότερο από την αντίστοιχη ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (‘‘ΕΚΤ’’) ή την αντίστοιχη εκλογή του από την ΕΓΣ (όπου εφαρμόζεται):

[Ψήφισμα 4(κ)]

‘‘Να εξετάσει τη συνέχιση της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας’’ (Ψήφισμα 5).

Keywords
Τυχαία Θέματα