Εκλογή νέου ΔΣ στον Παναθηναϊκό

Αναλυτικά η πρόσκληση προς τους μετόχους:"Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ως άνω εταιρίας στην 22η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «ΠΑΟ ΚΑΕ Α.Ε.» εις την έδρα και τα γραφεία της που βρίσκονται εις τον Παράδεισο Αμαρουσίου, Λεωφόρο Κηφισίας 38, 15125 Αμαρούσιο Αθηνών, που θα γίνει την 9η Ιουλίου 2012 και ώρα 8:30π.μ., δια να αποφασίσουν επί του κάτωθι θέματος τη Ημερήσιας Διάταξη της Συνελεύσεως.ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΟι εκ των κ.κ. μετόχων που
επιθυμούν να παραστούν εις την παρούσα 22η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων υποχρεούνται να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας τις μετοχές των εις το ταμείο της εταιρίας ή εις το ταμείο των Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στη Ελλάδα αναγνωρισμένη τράπεζα και να προσκομίσουν εις τα γραφεία της εταιρίας τις αποδείξεις περί της τοιαύτης καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων απόντων μετόχων πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Εκάστη μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.Αθήνα 15 Ιουνίου 2012Ο Πρόεδρος-Δ. ΣύμβουλοςΚαι νομικός εκπρόσωπος της εταιρίαςΠαύλος Δ. Γιαννακόπουλος".
Keywords
Τυχαία Θέματα