Μετατάξεις στην Επιθεώρηση Εργασίας

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο της οργανωτικής και λειτουργικής ανασυγκρότησής του, όπου στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου βρίσκεται η στελέχωσή του με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, προχωράει στην κάλυψη των κενών θέσεων με μετάταξη προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της επιθεώρησης εργασίας
και αυτό είναι το πρώτο βήμα, ώστε η χώρα μας να είναι συνεπής προς τη συμβατική της υποχρέωση, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3845/2010 για πλήρη στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε. με εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι προβλεπόμενες θέσεις είναι εβδομήντα δυο (72) εκ των οποίων οι εικοσιτέσσερις (24) από αυτές αφορούν παραμεθόριες περιοχές. Οι αιτήσεις κατατίθενται από τις 29/11/2010 έως και τις 29/12/2010. Περισσότερες πληροφορίες για τις μετατάξεις δίδονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.yeka.gr), και από
Keywords
Τυχαία Θέματα