Τί συμβούλευε ό Ἅγιος Νεκτάριος συμβούλευε γιὰ τοὺς πολιτικοὺς

Ἅγιος Νεκτάριος συμβούλευε γιὰ τοὺς πολιτικοὺς τὰ ἑξῆς:«Ἐκλέξατε Χριστιανὸν ἀγαπητόν, σώφρονα, ἀνεμπαθῆ καὶ γενναῖον.
Τυχαία Θέματα