Ὁμιλία, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τὴν παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

22:47 12/9/2018 - Πηγή: NewsNow
Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον, καὶ κόσμος ἁγιάζεται…Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης,Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας»Λαμπρὴ πανήγυρη καὶ ἡμέρα πανσεβάσμια ἡ σημερινή, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί.
Keywords
Τυχαία Θέματα