Μελετώ την ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: Πράξεις Αποστόλων - Κεφάλαιο 9

12:33 8/8/2020 - Πηγή: NewsNow
῾Η μεταστροφὴ τοῦ ΣαύλουΟ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ 2 ᾐτήσατο παρ᾿ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς ῾Ιερουσαλήμ.
Keywords
Τυχαία Θέματα