Τι ισχύει για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων μέσω ΟΑΕΔ

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών
Με το άρθρο 27 του Ν.3016/2002 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος στους μακροχρόνια άνεργους με δαπάνη που θα καταβληθεί από τον...
κρατικό προϋπολογισμό. Κατ εξουσιοδότηση του παραπάνω Νόμου εκδόθηκε η υπ αριθμ.31092/4.7.03ΚΥΑ και η υπαριθμ. 31217/8.4.03 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στις 14/4/03.Η χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος έγινε προκείμενου να υποβοηθηθεί η ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας, να βελτιωθούν οισυνθήκες διαβίωσης τους, να προληφθεί
η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή. Δικαιούχοι απόληψης του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Ο ΟΑΕΔ χορηγεί σε μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 45-65 ετών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) μικρότερο των 5.000 ευρώ που παραμένουν επί 12 μήνες (χωρίς διακοπή) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και παράλληλα έχουν εξαντλήσει στο παρελθόν τη 12μηνη επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνια ανέργων. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματός του, που απαιτείται προκειμένου να λάβει το επίδομα προσαυξάνεται κατά 587 ευρώ (για κάθε ανήλικο τέκνο). Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει να έχει εξαντλήσει κατά το παρελθόν την 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας ακόμη και αν την έχει λάβει τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). Όταν υποβάλουν την αίτηση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργου πρέπει επίσης να έχουν παραμείνει κατά τους 12 τελευταίους μήνες αδιαλείπτως εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για την είσπραξη του επιδόματος μακροχρόνια ανέργου απαιτούνται:

-Αίτηση του δικαιούχου.

-Δελτίο Ανεργίας (επικυρωμένο αντίγραφο) με συνεχείς μηνιαίες ανανεώσεις κατά το 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

-Βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ για την εξάντληση της χορήγησης επιδόματος ανεργίας (στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης).

-Επικυρωμένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους.

-Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια ανέργου.

Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου αναστέλλεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει μέρος σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ή σε περίπτωση που είναι ασθενής και εφόσον λ
Keywords
Τυχαία Θέματα