Στο ΤΤ τα περιουσιακά στοιχεία της TBank

Όπως ανακοινώθηκε στην υποβολή προσφοράς για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της ΤΒank (πρώην ASPIS BANK)... εκτός ορισμένων συγκεκριμένων υποχρεώσεων προχώρησε η Apsis Bank, ενώ τη διαδικασία ενεργοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Ν.3601/2007.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εργαζομένων της TBank,
όπως και όλες οι καταθέσεις και τα δάνεια που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, μεταφέρονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το οποίο θα διασφαλίσει την εύρυθμη συνέχιση των λειτουργιών του.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου η συγκεκριμένη εξέλιξη πρόκειται να αποφέρει σημαντικά οφέλη καθώς πρόκειται να αξιοποιηθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τόσο του ΤΤ όσο και της TBank και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, επωφελείς για τους πελάτες των δύο τραπεζών.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Τράπεζα της Ελλάδος έκρινε αναγκαία την υπαγωγή της ΤBank στα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπει ο ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον πρόσφατο νόμο 4021/2011, αφού παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της ΤBank, δεν κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της τελευταίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 63Δ του ν. 3601/2007 διενεργήθηκε η προβλεπόμενη σε αυτό διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου των καταθέσεων και των εργασιών της ΤBank. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το σύνολο των καταθέσεων, οι συμβάσεις εργασίας και τα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της TBank μεταφέρονται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναλαμβάνει τη συνέχιση των εργασιών της TBank, ενώ η διαφορά της αξίας μεταξύ των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το ΤΕΚΕ όπως ορίζει ο νόμος.

Η άδεια της TBank ανακλήθηκε και η τράπεζα τίθεται σε ειδική εκκαθάριση. Εκκαθαριστής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Γαλανόπουλος.

Με την εφαρμογή στην TBank των νέων διατάξεων περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων διασφαλίζονται όλες οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της τράπεζας και η απρόσκοπτη συνέχεια των εργασιών, οι οποίες υποστηρίζονται από το υπάρχον προσωπικό και δίκτυο καταστημάτων.
www.greekfinanceforum.com
Keywords
Τυχαία Θέματα