Πτώση στους οικιακούς καταναλωτές και επισφάλειες για τη ΔΕΗ

Τα Αποτελέσματα Α΄εξαμήνου 2013 παρουσίασε η ΔΕΗ, στα οποία ενδιαφέρον παρουσιάζουν: η αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου ΔΕΗ, η αύξηση του κύκλου εργασιών (τζίρου) αλλά και η μείωση της ζήτησης οικιακής και εμπορικής χρήσης και η αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου.

Συγκεκριμένα...

- Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο 2013, είναι αυξημένα κατά 97,3 εκατ. € (+19,9%),σε σχέση με το
α’ εξάμηνο 2012 και ανήλθαν σε 586,3 εκατ. €, έναντι 489 εκατ. €, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους του ενεργειακού μείγματος κατά 146 εκατ. € (-8,1%), με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 19,9%, σε σύγκριση με 16,6% το α’ εξάμηνο του 2012.

- Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή αύξηση κατά 13,2 εκατ. € (+0,4%) και διαμορφώθηκε σε 2.951,2 εκατ. € από 2.938 εκατ. € το α΄ εξάμηνο του 2012.

Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 43,1 εκατ. € που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 1,6 εκατ. €, σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2012 (64,7 εκατ. €) λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και από το γεγονός ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

- Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανήλθε σε 10,3 εκατ. € (-1,9%), μεταξύ των δύο περιόδων.

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 170,2 εκατ. €, έναντι 52,5 εκατ. € το α΄ εξάμηνο του 2012, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 127,1 εκατ. €, έναντι 22,9 εκατ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 1,9% σε 2.856,5 εκατ. € το α’ εξάμηνο του 2013 από 2.802,5 εκατ. € το α΄ εξάμηνο του 2012.

Το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά παρουσίασε μικρή αύξηση και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 98,4%, έναντι 98% το α’ εξάμηνο του 2012.

Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων αναλύεται ως εξής:

- μείωση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 4,1%,
- αύξηση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 7,6%,
- μείωση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 5,2%,
- μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τάσης κατά 0,7%,
- αύξηση των πωλήσεων στηνΥψηλή Τάση κατά 1,4%,
- μείωση των πωλήσεων στις λοιπές χρήσεις κατά 1,9%,
- αύξηση των εξαγωγών κατά 236 GWh.

Η μείωση της ζήτησης στην οικιακή και την εμπορική χρήση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,5% και της επιδείνωσης του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε 189 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση 46,6 εκατ. € (+32,7%), σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2012.

epoli.gr
Keywords
Τυχαία Θέματα