Πώς θα συμπληρώσετε τη νέα περιοδική δήλωση ΦΠΑ - Αναλυτικά οι οδηγίες

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ...
δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Το νέο έντυπο ΦΠΑ ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από την 1η Απριλίου 2015 και μετά,
ήτοι για τα διπλογραφικά βιβλία αφορά στις περιοδικές δηλώσεις του μηνός Απριλίου 2015 και μετά που θα υποβληθούν μέχρι τέλους Μαΐου 2015 και για τα απλογραφικά βιβλία τις περιοδικές δηλώσεις του τριμήνου 2015 (και μετά), που θα υποβληθούν μέχρι τέλους Ιουλίου 2015.

Ι. ΓενικάΜε την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε οτύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για τηνορθή συμπλήρωση του εντύπου.Το έντυπο χρησιμοποιείται τόσο για την υποβολή των τακτικών όσο και των έκτακτων δηλώσεωνΦΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής για την ίδια φορολογική περίοδο τόσοτακτικής όσο και έκτακτης δήλωσης υποβάλλονται δύο ξεχωριστές δηλώσεις.ΙΙ. Συμπλήρωση των ενδείξεων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΚωδ. 001 - 002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση.Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.Κωδ.004: Συμπληρώστε το ημερολογιακό έτος της φορολογικής περιόδου για την οποίαυποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ.Κωδ. 005: Συμπληρώστε ημερολογιακά (από - έως) την φορολογική περίοδο που αφορά η δήλωση.Στις περιπτώσεις έναρξης ή οριστικής παύσης εργασιών, έναρξης ή λήξης της διαχειριστικήςπεριόδου καθώς και ένταξης ή απένταξης στο κανονικό καθεστώς εντός της φορολογικής περιόδου,ως ημερολογιακή περίοδος θα αναφέρεται το συγκεκριμένο διάστημα που αφορά.Κωδ. 006: Διαγραμμίστε με (Χ) τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο ανάλογα αν είναι μήνας,τρίμηνο, ή εξάμηνο:α) Ημερολογιακός μήνας για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοσηστοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκείδραστηριότητες για τις οποίες υπόκεινται στο φόρο.β) Ημερολογιακό τρίμηνο για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοσηστοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα ή για υπόχρεους, οι οποίοι δεν υποχρεούνταισε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.γ) Ημερολογιακό εξάμηνο για τους υπόχρεους οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπήκαταβολής του φόρου του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παράδειγμα: O μήνας Αύγουστος θαδιαγραμμιστεί, ως MΗΝΑΣ: 8 ενώ το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, ως ΤΡΙΜΗΝΟ: 3.Επισημαίνεται ότι οι υπόχρεοι που ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής τουφόρου και υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ ανά εξάμηνο σε περίπτωση που ασκούν και άλληδραστηριότητα, για την οποία υπάγονται στο κανονικό καθεστώς (με μηνιαία ή τρίμηνηφορολογική περίοδο), υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις ΦΠΑ για την άλλη δραστηριότητα.Κωδ. 007: Διαγραμμίστε με (Χ) εάν η δήλωση είναι τροποποιητική. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται όλα τα πεδία της δήλωσης με τα σωστά στοιχεία.Κωδ. 008: Διαγραμμίστε με (Χ) εάν η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 20του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.Κωδ. 009: Διαγραμμίστε με (Χ) εάν η δήλωση υποβάλλεται ως έκτακτη.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α' (Κωδ. 101- 104)Στον Πίνακα αυτό συμπληρώστε τα στοιχεία του υποκειμένου στο φόρο ή λήπτη και ειδικότερα:Κωδ. 101: Το επώνυμο ή η επωνυμία, όπως αναφέρεται στο καταστατικό έγγραφο.Κωδ. 102: Το όνομα.Κωδ. 103: Το όνομα του πατέρα.Κωδ. 104: Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (εννεαψήφιος αριθμός).ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β' (Κωδ. 301 - 430)Όλα τα δεδομένα των εκροών και εισροών γράφονται στις αντίστοιχες ενδείξεις, αφούπροηγουμένως αφαιρεθούν οι επιστροφές και εκπτώσεις. Σε περίπτωση που το αλγεβρικό άθροισματων ανωτέρω πράξεων έχει αρνητικό πρόσημο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό με το πρόσημοπλην (-) πριν από αυτό. Στα προστιθέμενα και αφαιρούμενα ποσά του φόρου εισροώναναγράφονται πάντα αριθμοί με θετικό πρόσημο.Α. Εκροές φορολογητέες - φόρος εκροών Κωδ. 301 - 306:1. Γράψτε κατά συντελεστή ΦΠΑ την αξία των φορολογητέων εκροών που έχουν επιβαρυνθεί μεΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των πωλήσεων παγίων, τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τιςιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών. Στην περίπτωση που είστε ενταγμένοι στο καθεστώς 39β (ειδικόκαθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής) προκειμένου για τιςχονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας αναγράψτε κατά συντελεστήΦ.Π.Α. τα ποσά που «αποδεδειγμένα» εισπράξατε (ΠΟΛ 1214/2014).2. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. την αξία των εισροών οι οποίες έχουν τόπο φορολογίας τοεσωτερικό της χώρας, δεν απαλλάσσονται και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ολήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών. Ενδεικτικά:• τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών• τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α',• τις λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα,• τις λήψεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ (αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου, ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικτύουσυνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα, ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή ψύχους μέσω δικτύωνθέρμανσης ή ψύξης), από υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στοεσωτερικό της χώρας,• τις λήψεις αγαθών ή υπηρεσιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με ταάρθρα 13 (εκτός της παρ. 3) και 14 (εκτός της παρ. 2) του Κώδικα ΦΠΑ, από υποκείμενους στοφόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας και δεν έχουν αποκτήσειΑΦΜ/ΦΠΑ είτε στο όνομά τους είτε μέσω φορολογικού αντιπροσώπου,• τις αγορές ανακυκλώσιμων αγαθών, τις λήψεις δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίουκαθώς και τις εκτελέσεις τεχνικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39α,• τις αγορές επενδυτικών αγαθών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π.2869/ΠΟΛ 137/1987 και ΑΥΟ ΠΟΛ1128/1997.3. Γράψτε το δηλούμενο τίμημα των παραδόσεων ακινήτων, των οποίων τα συμβόλαια έχουνυπογραφεί μέχρι τη λήξη της φορολογικής περιόδου (δηλ. έχει πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση),καθώς και τη φορολογητέα αξία (άρθρ. 19.2.α' του Κώδικα Φ.Π.Α.) των αυτοπαραδόσεωνακινήτων.4. Γράψτε κατά συντελεστή Φ.Π.Α. τη φορολογητέα αξία της μικτής αμοιβής των πακέτων τωνπρακτορείων ταξιδίων.5. Γράψτε το θετικό περιθώριο κέρδους των μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών. Κωδ. 331 -336: Γράψτε το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχοσυντελεστή φόρου.Κωδ. 307: Γράψτε το άθροισμα των φορολογητέων εκροών (κωδ. 301 έως και 306)Κωδ. 337: Γράψτε το σύνολο του φόρου εκροών (κωδ. 331 έως και 336).Το σύνολο του φόρου εκροών σας, κωδ. 337 συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εκροών σαςπου προκύπτει από τα βιβλία σας.Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία σας, είναι μεγαλύτερο τη διαφορά γράψτε τη στον κωδ.422.Κωδ. 342:1. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 28. Στονκωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος(π.χ. με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεών σας)σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.γ' του ίδιου άρθρου.2. Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 15παρ. 2 .3. Γράψτε επίσης την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:α) των καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11,β) των αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, βιομηχανοποιημένα καπνά,αλκοολούχα) προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος, υποκειμένους που διενεργούν αποκλειστικάπράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, νομικά πρόσωπα μη υποκείμεναεγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος εφόσον αυτά δεν εξατομικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ. Ειδικά γιακαινούρια μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόροφυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος.Κωδ. 345: Γράψτε τη αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α' είναιφορολογητέες σε άλλο κράτος - μέλος και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτηςτων υπηρεσιών αυτών και εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.Επίσης γράψτε την αξία των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και αφορούν την παροχήυπηρεσιών που σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α' του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι φορολογητέες σε άλλοκράτος μέλος.Κωδ. 348:1. Γράψτε την αξία των εξαγωγών που πραγματοποιήσατε προς τρίτες χώρες.2. Γράψτε την αξία της παράδοσης πλοίων τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 27.1.α'του Κώδικα Φ.Π.Α., την αξία της παράδοσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται ναενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καθώς και των καυσίμων, τροφοεφοδίων,λιπαντικών και λοιπών αγαθών.3. Γράψτε την αξία της παράδοσης αεροσκαφών τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο27.1.β' του Κώδικα Φ.Π.Α,. την αξία της παράδοσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται ναενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, καθώς και των καυσίμων, τροφοεφοδίων,λιπαντικών και λοιπών αγαθών.Κωδ. 349: Γράψτε τις λοιπές εκροές που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και για τις οποίες παρέχεταιδικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Ενδεικτικά:1. Την αξία των παραδόσεων αγαθών που φορολογούνται σε άλλο κράτος μέλος (π.χ. πωλήσειςαγαθών στους επιβάτες ελληνικού πλοίου κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα)2. Την αξία όλων των πράξεων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες εάν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρουεισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Αίγυπτο).3. Την αξία των πωλήσεων αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ (αερίουμέσω συστήματος φυσικού αερίου, ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή οποιουδήποτεάλλου δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα, ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή ψύχουςμέσω δικτύων θέρμανσης ή ψύξης), σε υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοιστο εσωτερικό της χώρας,4. Την αξία των πωλήσεων αγαθών από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παράγραφο 6 τουάρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α..5. Την αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμήλειτουργίας, που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος - μέλος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληναςυποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένεςπαραδόσεις αγαθών.6. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, προς υποκείμενους πουπραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, οι οποίες απαλλάσσονταισύμφωνα τα άρθρα 24.1.ζ' και 28.1.δ' (σχετική η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014 /ΠΟΛ. 1262/2.8.93).7. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και την αξία των παροχών υπηρεσιών πουπραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτήεφαρμόζεται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/ 0014/ΠΟΛ.1029/2.2.95.8. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος για τηνκαταβολή του φόρου είναι ο υποκείμενος στο φόρο λήπτης (ανακυκλώσιμα απορρίμματα,δικαιώματα εκπομπής αερίων ρύπων, τεχνικών έργων προς δήμους).9. Την αξία των πράξεων που αφορούν ειδικά καθεστώτα, όπως το κόστος των ταξιδιωτικώνπακέτων, καθώς και την απαλλασσόμενη αμοιβή από ταξιδιωτικά πακέτα.10. Την αξία της τιμής αγοράς, ή πώλησης όταν αυτή είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς,προκειμένου για μεταχειρισμένα αγαθά του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. και την αξία προςαπόδοση στον εντολέα προκειμένου για διοργανωτές δημοπρασιών του άρθρου 46.11. Τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της φορολογητέας αξίας στις ενδοκοινοτικέςπαραδόσεις και τις εξαγωγές.12. Την αξία της προμήθειας των υποκειμένων που μεσολαβούν στη διάθεση καρτώντηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα,καθώς και η προμήθεια από την πώληση εφημερίδων και περιοδικών που διανέμονται μέσωπρακτορείων διανομής.13. Την αξία των πράξεων σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987 και την ΠΟΛ 1128/97.14. Την αξία των πωλήσεων αγαθών λιανικά σε ταξιδιώτες εγκαταστημένους σε τρίτες χώρεςσύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/1996, για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο για τοΦ.Π.Α. εντός της ίδιας φορολογικής περιόδου ή έχει εφαρμοστεί η διαδικασία της άμεσηςαπαλλαγής.15. Την αξία των λοιπών πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και για τις οποίες παρέχεταιδικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους καθώς και την αξία των απαλλασσομένωνπράξεων των άρθρων 24 έως και 28, όπως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών σεδιπλωματικές αρχές, σε αποθηκευτές ή εναποθέτες φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 τουΚώδικα Φ.Π.Α. καθώς και σε φορολογικές αποθήκες σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή.Σημειώνεται στον ίδιο κωδικό συμπεριλαμβάνονται και οι απαλλασσόμενες πράξεις παροχήςυπηρεσιών σε πλοία ή αεροσκάφη του άρθρου 27.Κωδ. 310:1. Γράψτε την αξία των απαλλασσομένων πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμαέκπτωσης του φόρου των εισροών τους. Ενδεικτικά:• τις πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από μεταπωλητές,• την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.• την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. είναιφορολογητέες εκτός του εσωτερικού της Χώρας εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν παρέχεταιδικαίωμα έκπτωσης εάν οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της Χώρας.2. Γράψτε την αξία των εξαιρουμένων από τον ΦΠΑ πράξεων (π.χ. επιδοτήσεων που δενπεριλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, οικονομικών ενισχύσεων από ΟΑΕΔ για την πρόσληψηπροσωπικού, λοιπών οικονομικών ενισχύσεων, μερισμάτων δικηγόρων, εσόδων από συμμετοχές σεάλλες εταιρείες, κ.λ.π.).Κωδ. 311: Γράψτε το άθροισμα των κωδ. 301 έως και 310.Κωδ. 312: Γράψτε τον κύκλο εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου πουχρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών. Για τον προσδιορισμότου κύκλου εργασιών αφαιρέστε από το σύνολο των εκροών (φορολογητέων, απαλλασσόμενων καιεξαιρούμενων) που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως και 310, τις πράξεις που δενλαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. Ενδεικτικά:• Την αξία πώλησης επενδυτικών αγαθών,• Τις εργασίες της παραγρ. 3β' του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας,• Τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών,• Τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α')συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που καταβάλατε για τις ενδοκοινοτικές λήψεις τωνυπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α',• Την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987 και την ΠΟΛ 1128/97,• Την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη.Β. Εισροές φορολογητέες - φόρος εισροώνΚωδ. 361 - 366: Γράψτε την αξία των φορολογητέων εισροών που πραγματοποιήσατε εφόσον γιατις πράξεις αυτές παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Σημειώνεται ότι οι υποκείμενοι οιοποίοι είναι ενταγμένοι στο άρθρο 39β καθώς και οι πελάτες αυτών αναγράφουν την αξία τηνοποία αποδεδειγμένα εξόφλησαν στους προμηθευτές τους.Κωδ. 361: Γράψτε την αξία των αγορών αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλώνκλπ), λήψη υπηρεσιών, δαπανών, γενικών και λοιπών εξόδων, που πραγματοποιήσατε στοεσωτερικό της χώρας, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και για τις οποίες παρέχεται δικαίωμαέκπτωσης. Σημειώνεται ότι η αγορά επενδυτικών αγαθών δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό αυτό.Επίσης γράψτε την αξία του Ε.Φ.Κ. και των τυχόν άλλων ποσών επί των οποίων η Τελωνειακήαρχή υπολογίζει και εισπράττει Φ.Π.Α. καθώς και την αξία των δαπανών εκείνων πουεπιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και αφορούν την ενδοκοινοτική απόκτηση των ανωτέρω αγαθών.Κωδ. 381: Γράψτε το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του Κωδ. 361.Κωδ. 362: Γράψτε την αξία των αγορών και των εισαγωγών επενδυτικών αγαθών οι οποίες έχουνεπιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Σημειώνεται ότιπροκειμένου για εισαγωγές γράψτε τόσο τη φορολογητέα αξία όπως έχει προσδιοριστεί στοτελωνείο καθώς και την αξία των υπολοίπων δαπανών που βαρύνουν την εισαγωγή, επιβαρύνονταιμε Φ.Π.Α. και δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω φορολογητέα αξία.Επίσης γράψτε την αξία του Ε.Φ.Κ. και των τυχόν άλλων ποσών επί των οποίων η Τελωνειακήαρχή υπολογίζει και εισπράττει Φ.Π.Α. καθώς και την αξία των δαπανών εκείνων πουεπιβαρύνονται με Φ.Π.Α. και αφορούν την ενδοκοινοτική απόκτηση των ανωτέρω αγαθών.Κωδ. 382: Γράψτε το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του Κωδ. 362.Κωδ. 363: Γράψτε την αξία των εισαγωγών (εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών,δαπανών κλπ), εκτός των επενδυτικών αγαθών που έχουν συμπεριληφθεί στον κωδικό 362, για τιςοποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Σημειώνεται ότι προκειμένου για εισαγωγές γράψτε τόσο τη φορολογητέα αξία (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ.) όπως έχει προσδιοριστεί στο τελωνείο,καθώς και την αξία των υπολοίπων δαπανών που βαρύνουν την εισαγωγή, επιβαρύνονται μεΦ.Π.Α. και δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω φορολογητέα αξία.Κωδ. 383: Γράψτε το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές του Κωδ. 363.Κωδ. 364.: Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών για τις οποίες παρέχεταιδικαίωμα έκπτωσης. Στην αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών περιλαμβάνεται και ηαξία της απόκτησης αγαθών που παραδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 τουΚώδικα ΦΠΑ.Κωδ. 384: Γράψτε το φόρο ο οποίος αναλογεί στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις του Κωδ. 364.Κωδ. 365: Γράψτε την αξία των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14.2.ατου Κώδικα Φ.Π.Α. για τις οποίες σας παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Επίσης γράψτε την αξία τωνπροκαταβολών που καταβάλατε για ενδοκοινοτικές λήψη υπηρεσιών σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.Κωδ. 385: Γράψτε το φόρο ο οποίος αναλογεί στις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών του κωδικού365.Κωδ. 366: Γράψτε την αξία των λοιπών πράξεων λήπτη οι οποίες φορολογούνται στο εσωτερικότης Χώρας και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.Ενδεικτικά:1. Τη λήψη υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα που φορολογείταισύμφωνα με το άρθρο 14.2.α',2. Τη λήψη αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ (αερίου μέσω συστήματοςφυσικού αερίου, ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικτύουσυνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα, ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας ή ψύχους μέσω δικτύωνθέρμανσης ή ψύξης), από υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στοεσωτερικό της χώρας,3. Τη λήψη αγαθών ή υπηρεσιών που φορολογούνται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με ταάρθρα 13 (εκτός της παρ. 3) και 14 (εκτός της παρ. 2) του Κώδικα ΦΠΑ, από υποκείμενους στοφόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας και δεν έχουν αποκτήσειΑΦΜ/ΦΠΑ είτε στο όνομά τους είτε μέσω φορολογικού αντιπροσώπου,4. Την αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών στο εσωτερικό της Χώρας γιατις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο υποκείμενος στο φόρο λήπτης(ανακυκλώσιμα απορρίμματα, δικαιώματα εκπομπής αερίων ρύπων, τεχνικών έργων προς δήμους).5. Την αξία των αποκτήσεων αγαθών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987 και την ΠΟΛ 1128/97.Κωδ. 386: Γράψτε το φόρο ο οποίος αναλογεί στις πράξεις λήπτη του Κωδ. 366.Κωδ. 367: Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 361 έως και 366.Κωδ. 387: Γράψτε το άθροισμα των κωδικών 381 έως και 386.Δ. Προστιθέμενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροώνΚωδ. 400: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που δικαιούστε ως επιστροφή εάν είστε αγρότης του ειδικούκαθεστώτος και πραγματοποιείτε πράξεις πωλήσεων αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας απόδικό σας κατάστημα ή σε λαϊκές αγορές ή πραγματοποιείτε εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσειςαυτών σε άλλο ΚΜ της ΕΕ. Το ποσό της επιστροφής, που πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό αυτό,υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αξία των ανωτέρω πράξεων με το συντελεστή 3%.Κωδ. 402: Γράψτε το ποσό του φόρου για το οποίο προκύπτει δικαίωμα συμψηφισμού και δεναναγράφεται σε άλλο κωδικό της δήλωσης. Ενδεικτικά:1. Το ποσό του φόρου της έκτακτης δήλωσης που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της φορολογικήςπεριόδου εφόσον το ποσό του φόρου και η αντίστοιχη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται στουςκωδικούς 301 έως και 306. Στον ίδιο κωδικό αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε μετην ειδική δήλωση ΦΠΑ (μόνο το ποσό βάσει δήλωσης, δεν περιλαμβάνεται το ποσό πουκαταβλήθηκε βάσει έλεγχου) η οποία υποβλήθηκε για μεταβίβαση ακινήτου.2. Τα τυχόν ποσά φόρου για τα οποία γεννάται δικαίωμα συμψηφισμού, λόγω μετάταξης στοκανονικό καθεστώς ΦΠΑ (άρθρο 39 και άρθρο 41) όπως προκύπτει από τη δήλωση αποθεμάτωνμετάταξης (έντυπο 012-ΦΠΑ).3. Το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην τελωνειακή αρχή με την ειδική δήλωση της παρ. 9του άρθρου 38 του ν.2859/2000 και έχει αναγραφεί στον κωδικό 364 της δήλωσης ωςενδοκοινοτική απόκτηση από οποιονδήποτε υποκείμενο. Σημειώνεται ότι αναγράφεται επίσης οΦ.Π.Α. που καταβάλλεται κατά την λήξη του καθεστώτος αναστολής, έστω και μετά την αφαίρεσητου φόρου εισροών, κατά τις διαδικασίες των Α.Υ.Ο. Δ.634/93 και Δ.635/93 προκειμένου για αγαθάμε ΕΦΚ.4. Το φόρο που προκύπτει από την αύξηση του οριστικού ποσοστού της κατ' αναλογία έκπτωσης(pro-rata) της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου σε σχέση με το ποσοστό που εφαρμόστηκεγια τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου (προσωρινό ή οριστικό ποσοστό της προηγούμενηςαπό αυτή), για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί από την αρχή της τρέχουσαςδιαχειριστικής περιόδου μέχρι και το χρόνο διενέργειας των διακανονισμών.Κωδ.407: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει για έκπτωση μετά την διενέργεια τουδιακανονισμού των εκπτώσεων (π.χ. pro-rata, πάγια κλπ) που αφορούν την προηγούμενηδιαχειριστική περίοδο.Ε. Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου των εισροώνΚωδ.411: Γράψτε το φόρο των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει ηεπιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φ.Π.Α.Κωδ. 422: Γράψτε το ποσό του φόρου για το οποίο προκύπτει υποχρέωση καταβολής και δεναναγράφεται σε άλλο κωδικό της δήλωσης. Ενδεικτικά:1. Το φόρο που εισπράχθηκε από τους πελάτες για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και είναιμεγαλύτερος από το ποσό του κωδικού 337.2. Το φόρο που προκύπτει από την μείωση του οριστικού ποσοστού της κατ' αναλογία έκπτωσης(pro-rata) της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου σε σχέση με το ποσοστό που εφαρμόστηκεγια τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου (προσωρινό ή οριστικό ποσοστό της προηγούμενηςαπό αυτή), για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί από την αρχή της τρέχουσαςδιαχειριστικής περιόδου μέχρι και το χρόνο διενέργειας των διακανονισμών.Κωδ. 423: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει για καταβολή μετά την διενέργεια τουδιακανονισμού των εκπτώσεων (π.χ. pro-rata, πάγια, κλπ) που αφορούν την προηγούμενηδιαχειριστική περίοδο.Κωδ.430: Γράψτε το αλγεβρικό άθροισμα των κωδ. 387+ 410 - 428.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ'Στον πίνακα αυτό προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα της δήλωσης για καταβολή ή συμψηφισμόΚωδ. 470: Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των κωδ. 337 (φόρος εκροών) - κωδ. 430(υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι αρνητικός αριθμός.Κωδ. 480: Γράψτε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των κωδ. 337 (φόρος εκροών) - κωδ. 430(υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι θετικός αριθμός.Κωδ. 401: Γράψτε το πιστωτικό υπόλοιπο για συμψηφισμό που προέκυψε στην προηγούμενηφορολογική περίοδο (είτε της ίδιας είτε της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου).Κωδ. 403: Γράψτε το ποσό που βεβαιώθηκε βάσει των προηγούμενων χρεωστικών δηλώσεων τηςίδιας φορολογικής περιόδου. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που για τηνίδια φορολογική περίοδο υποβάλλονται μία ή περισσότερες τροποποιητικές δηλώσεις.Κωδ. 483: Γράψτε το χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι τριάντα ευρώ της προηγούμενης φορολογικήςπεριόδου.Κωδ. 501. Γράψτε το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 470+401+403-483 εφόσον έχει θετικόπρόσημο, ή το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 480+483-401-403 εφόσον έχει αρνητικόπρόσημο.Κωδ. 511: Γράψτε το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 470+401+403-483-505 εφόσον έχειαρνητικό πρόσημο, ή το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 480+483+505-401-403 εφόσον έχειθετικό πρόσημο.Κωδ. 505: Στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης γράψτε το ποσό που σαςεπιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του για την ίδια φορολογική περίοδο. Σημειώνεται ότι τοαιτούμενο ποσό αναγράφεται ανεξαρτήτως εάν έχει πραγματοποιηθεί η επιστροφή του από τηφορολογική διοίκηση.Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το πιστωτικό υπόλοιπο της δήλωσης(κωδ. 501) θα προκύπτει προς καταβολή (κωδ. 511) η διαφορά των ποσών αυτών. Επισημαίνεταιότι στις περιπτώσεις αυτές εάν ο φορολογούμενος θέλει να αποφευχθεί η βεβαίωση του συνόλου ήμέρους του αιτούμενου προς επιστροφή ποσού μπορεί πριν την υποβολή της σχετικής δήλωσης ναανακαλέσει την αίτηση επιστροφής που έχει υποβάλλει.Κωδ. 502: Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που μεταφέρεται για συμψηφισμό στηνεπόμενη φορολογική περίοδο αφού αφαιρέσετε από το ποσό που έχει αναγραφεί στον κωδικό 501το ποσό που έχει αναγραφεί στον κωδικό 505. Το ποσό του κωδικού αυτού δεν μπορεί να είναιαρνητικός αριθμός και από αυτόν πρέπει να αφαιρείται τυχόν ποσό που αναγράφεται στον κωδικό503.Κωδ. 503: Γράψτε ποσό στον κωδικό αυτό μόνο όταν επιθυμείτε να σας επιστραφεί. Η αναγραφήποσού στον κωδικό αυτό καταχωρείται ως αίτηση επιστροφής και δεν μπορεί να μεταφερθεί προςέκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο. Το ποσό του κωδικού αυτού δεν μπορεί ναμεγαλύτερο από το ποσό του κωδικού 501.Επισημαίνεται ότι εφόσον συμπληρωθεί ο κωδικός αυτός πρέπει να συμπληρωθεί και ο αριθμόςτραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Η υποβολή της αίτησης επιστροφής με ηλεκτρονικό τρόποπρόκειται σύντομα να υιοθετηθεί. Έως την υλοποίηση αυτής ο υποκείμενος προκειμένου ναζητήσει επιστροφή εξακολουθεί να υποβάλλει έντυπη αίτηση στη Δ.Ο.Υ. που υποβάλλεται ηδήλωση.Κωδ. 507: Γράψτε την αιτία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου διαγραμμίζοντας με «Χ» μία ήπερισσότερες αιτίες δημιουργίας του πιστωτικού υπολοίπου (απαλλασσόμενες πράξεις για τιςοποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, αγορά επενδυτικών αγαθών,διενέργεια πράξεων για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, διαφοράσυντελεστών, άλλη αιτία).Κωδ. 508: Γράψτε το ποσό του αιτούμενου ποσού που επιθυμείται να παρακρατηθεί με σκοπό τοσυμψηφισμό του με μελλοντικές σας οφειλές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.Το ποσό αυτό αναγράφεται εφόσον υιοθετηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επιστροφής
Keywords
Αναζητήσεις
φπα 366 , φπα 366
Τυχαία Θέματα