Ποιά είναι τα δικαιώματα των πολυτέκνων και τριτέκνων

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών
Η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα τρίτου τέκνου και η εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ για κάθε νέο τέκνο καταργήθηκαν από 1/11/2012.
Το πολυτεκνικό επίδομα αντικαταστάθηκε από 1/1/2013 από το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ
Α 222) καταργήθηκαν τα αφορολόγητα ποσά λόγω τέκνων που προέβλεπε το Άρθρο 9 Παρ. 2 του Ν. 2238/1994, μετά τη θέσπιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

-Στις 11/1/2013 ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει στο άρθρο 7 τις ακόλουθες παραγράφους:
«6. Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.»

7. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45 000) ευρώ.

Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων η απόφαση με Αρ.Πρ.: Δ27 οικ.25530 790 της 21/11/2012 του Υπ. Εργασίας περί καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων περιλαμβάνει αναφορικά με το χρόνο και τρόπο καταβολής τα εξής:
Το επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (όπως αντικαταστάθηκε με το ν. που φηψίσθηκε στις 11/1/2013).

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Tο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.
-Ποσοστό του συνολικού αριθμού δοκίμων που εισάγονται στην σχολή της ΕΛΑΣ(Ελληνική Αστυνομία) καλύπτεται από ειδικές κατηγορίες υποψηφίων στις οποίες περιλαμβάνονται και πολύτεκνοι ή τέκνα τους με βάση την σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό.
-Έκπτωση στο τέλος ταξινόμησης κατά την αγορά αυτοκινήτου:

Κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια με 3 τουλάχιστον ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών) ή προστατευόμενα (μέχρι 24 ετών όταν σπουδάζουν) δικαιούται να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης, εφόσον αυτό είναι μέχρι 2000 cc. Σε περίπτωση πλήρους καταστροφής του αυτοκινήτου δικαιούται αντικατάσταση με ίδιους όρους.

Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά.
-Άδειες Ταξί σε πολυτέκνους :
Με βάση το άρθρο 13 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/31-12-1980), σε πολυτέκνους επαγγελματίες αυτοκινητιστές παρέχεται δικαίωμα θέσεως σε κυκλοφορία επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ), εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Οι άδειες ταξί χορηγούνται σε δικαιούχους πολυτέκνους μετά από προκήρυξη του Νομάρχη (κάτι που έχει να γίνει για δεκαετίες). Χρειάζεται επαγγελματική άδεια οδήγησης και 3-τής υπηρεσία με ανάλογη ασφάλιση στο ΤΣΑ. Εκτός των ανωτέρω πρέπει να υπάρχει και έγκριση-συγκατάθεση του ΟΑΣΑ.

-Άδεια κυκλοφορίας ΙΧ λεωφορείου σε υπερπολυτέκνους :
Πολύτεκνος με 6 τέκνα και άνω δικαιούται άδειας κυκλοφορίας ΙΧ λεωφορείου αυτοκινήτου για την μεταφορά των μελών της οικογενείας του.
-Οι πολύτεκνοι ανάλογα με τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης δικαιούνται κάθε έτος δελτίων κοινωνικού τουρισμού.
-Τα τέκνα 3-τέκνων και πολυτέκνων οικογενειών γίνονται δεκτά κατά προτεραιότητα στους κρατικούς βρεφονηπειακούς σταθμούς.
-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (μειωμένα τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
Μειωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για πολυτέκνους με 4 τέκνα κάτω των
18 ετών (ανήλικα), ή προστατευόμενα. Ως προστατευόμενα λογίζονται τα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού, τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και τα άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Μειωμένα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ για τριτέκνους και πολυτέκνους με
3 τουλάχιστον τέκνα κάτω των 23 ετών ή 25 ετών αν σπουδάζουν.
Τα μειωμένα τιμολόγια ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες με
3 τέκνα κάτω των 23 ετών.

-Οι πολύτεκνοι και τα προστατευόμενα τέκνα τους που κατέχουν πολυτεκνική κάρτα από το Σύλλογό τους πληρώνουν μειωμένο εισητήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία, Μετρό). Δυστυχώς το μέτρο δεν ισχύει για τα αεροπλάνα και στα περισσότερα δρομολόγια πλοίων.
-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές τέκνων 3-τέκνων και πολυτέκνων με ειδική μοριοδότηση, μειωμένη θητεία τέκνων 3-τέκνων και πολυτέκνων).
-Ορισμένοι Δήμοι χορηγούν έκπτωση σε πολύτεκνες οικογένειες στα δημοτικά τέλη. Οι πολύτεκνοι ας επικοινωνούν με το δήμο της περιοχής τους για να πληροφορηθούν αν στην περιοχή τους υπάρχει κάποια έκπτωση στα δημοτικά τέλη.

-Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επί απολύσεως στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότης, η οικογενειακή και η οικονομική κατάσταση των μισθωτών, διατηρουμένων στην εργασία των εχόντων μείζονα οικογενειακά βάρη.

-Τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση σε εργασία ειδικών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και πολυτέκνων. Αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων (σε ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων).

Στους διαγωνισμούς για πλήρωση θέσεων δημοσείων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, Τραπεζών, ΟΤΑ κλπ. διορίζονται σε ποσοστό επί των προσλήψεων πολύτεκνοι, 3-τεκνοι ή τέκνα τους.
Oι διορισμοί αφορούν ένα τέκνο ανά οικογένεια, άπαξ (όχι κατ ανάγκη το πρώτο τέκνο, αρκεί τα υπόλοιπα τέκνα να δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του διορισμού).Ο νόμος Ν.2643/98 προβλέπει πρόσληψη ποσοστού πολυτέκνων-τριτέκνων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

-Πολύτεκνοι ή τέκνα τους δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται στον τόπο συμφερόντων του, εφόσον ο Νόμος επιτρέπει και δεν μετατίθενται παρά μόνον με αίτησή τους. Πλήθος αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων (π.χ. ΣτΕ 906/82, 88185, 2636/86 – ΔΕΑ 1059/86 που στηρίζονται στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 1910/44) αναφέρονται γενικά περί του αμετάθετου των Πολυτέκνων και των τέκνων τους.
Keywords
δικαιωματα, μεσα μαζικης μεταφορας, τελη ταξινομησης, κοινωνικος τουρισμος, επιδομα, φεκ, βουλη, ταξι, ΟΑΣΑ, δεη, οαεδ, ευδαπ, λεωφορεια, μετρο, θεματα, νπδδ, τραπεζες, ΟΤΑ, δεα, τελη κυκλοφοριας, δρομολογια πλοιων, σταση εργασιας, εκκαθαριση φορολογικης δηλωσης 2011, απολυσεις στο δημοσιο, τελη κυκλοφοριας 2012, Ημέρα της μητέρας, τελη κυκλοφοριας 2013, ογα επιδοματα, φορολογια 2013, τελη κυκλοφοριας 2014, τελη κυκλοφοριας 2015, τελη κυκλοφοριας 2016, ημερομήνια, αδειες ταξι, αδεια, αιτηση, αυτοκινητο, εργασια, ευδαπ, θανατος, θητεια, νπδδ, σχολες, αγορα αυτοκινητου, αγορα, αθροισμα, αρθρο, γινει, γινονται, γονεις, δεα, δημοσιο, δυστυχως, δωδεκα, δρομολογια, ευρω, υπαρχει, εκπαιδευση, εξι, ετων, ετος, εφαπαξ, ιδια, ηλικια, υπηρεσια, ισχυει, κλιμακα, μειωμενη θητεια, οικογενεια, παιδια, ρυθμισεις, συνταξη, σειρα, στρατιωτικες σχολες, φυσικα, φορολογια, φορα, χρηστος, δημοτικα, δικαιωμα, θεματα
Αναζητήσεις
ωραριο εργασιας στους τριτεκνους, dikaioume miwsh sto aeroplano epeidh eimai poluteknh
Τυχαία Θέματα