Κύπρος: Γυρίζει σελίδα η Εθνική Φρουρά – Τι αλλάζει

Γράφει: Νέαρχος Κυπριανού
Ο δρόμος για προαγωγές στην Εθνική Φρουρά ανοίγει για τα καλά, με την ψήφιση των κανονισμών για κρίσεις, προαγωγές και ...
αφυπηρετήσεις στην Εθνική Φρουρά. Το νομοσχέδιο οδηγείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση και με την εφαρμογή του θα επέλθουν σημαντικές αλλαγές στην ανέλιξη των αξιωματικών αλλά και στις αποστρατείες.

Ανάμεσα σε άλλα, διαμορφώνονται οι διαβαθμίσεις των κρίσεων των αξιωματικών σε σχέση με τα προβλεπόμενα στους υπό κατάργηση κανονισμούς με την εισαγωγή νέων
κρίσεων, της κρίσης «ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του» και της κρίσης «αποστρατευτέος», και καθορίζονται κριτήρια για την αντικειμενική κρίση τους με στόχο την ανέλιξη των καταλληλότερων σε αξία, γνώσεις και απόδοση.

Αξιωματικός θα κρίνεται «ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του» στους βαθμούς του συνταγματάρχη, ταξιάρχου και υποστρατήγου για λόγους δημόσιου συμφέροντος, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανονισμούς και αφού αξιολογηθεί επιπροσθέτως η εν γένει κατάσταση, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, οι ανάγκες μετεξέλιξης και άλλες απαιτήσεις του στρατού ή/και της Εθνικής Φρουράς ή/και οι λειτουργικές, οργανωτικές και ποιοτικές ανάγκες της υπηρεσίας κατά κλάδο και κοινό σώμα ή/και η ανάγκη παροχής δυνατότητας ανέλιξης αξιωματικών κατώτερων βαθμών και αφού ληφθούν υπόψη και οι πιο κάτω παράγοντες:

● Η όλη επαγγελματική κατάρτιση και σταδιοδρομία του αξιωματικού, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησής του σε στρατιωτικές σχολές.
● Η δυνατότητα για περαιτέρω προσφορά του αξιωματικού.
● Τα έτη παραμονής του στον κατεχόμενο βαθμό.
● Η ηλικία του αξιωματικού.
Όσον αφορά την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών, διαφοροποιούνται τα υφιστάμενα όρια ως ακολούθως:
• Ανθυπολοχαγοί από το 54ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 55ο έτος.
• Λοχαγοί από το 56ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 55ο έτος.
• Ταγματάρχες από το 57ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 55ο έτος.
• Αντισυνταγματάρχες από το 58ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 56ο έτος.
• Συνταγματάρχες από το 60ό έτος, που ισχύει σήμερα, στο 57ο έτος.
• Ταξίαρχοι από το 62ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 58ο έτος.
• Υποστράτηγοι από το 62ο έτος, που ισχύει σήμερα, στο 59ο έτος.
Σημειώνεται ότι για τους αξιωματικούς βαθμού υπολοχαγού και αντιστρατήγου το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν διαφοροποιείται και παραμένει το 55ο και το 62ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα.

Η επιτροπή Άμυνας διαμόρφωσε την πρόνοιά του που καθορίζει το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών γιατρών, έτσι ώστε να αφυπηρετούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους αντί στο 65ο έτος που καθοριζόταν στο κείμενο του υπουργείου Άμυνας. Με την εν λόγω ρύθμιση συμφώνησε και το υπουργείο Άμυνας.
Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο οδηγείται ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση με τη στήριξη των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και Αλληλεγγύη, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην Ολομέλεια.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Στους κανονισμούς για τους αξιωματικούς υπάρχει ειδική πρόνοια ώστε να αποφεύγεται ο άμεσος, αιφνίδιος και χωρίς προειδοποίηση τερματισμός υπηρεσίας αξιωματικού και για σκοπούς τήρησης και σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, σταθμίζοντας δηλαδή τους σκοπούς που επιδιώκονται και την αιφνίδια και ξαφνική αλλαγή στην υπηρεσιακή κατάσταση και ζωή των αξιωματικών. Ειδικότερα, οι κανονισμοί προνοούν ότι ενδεχόμενος ευδόκιμος τερματισμός των υπηρεσιών αξιωματικού είναι δυνατό να υπάρξει μετά την 1η Ιουλίου 2017. Αυτό χρονικά συνεπάγεται ότι κανενός προσώπου δε θα τερματιστεί η υπηρεσία πριν από την παρέλευση τουλάχιστον 7 μηνών από τη θέσπιση των νέων κανονισμών. Συνεπώς, παρέχεται εύλογος χρόνος για προϊδεασμό, ενημέρωση και γνώση της εν λόγω πρόνοιας και του ενδεχομένου αποχώρησής του νωρίτερα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόνοια ήταν η αναφορά στο παρελθόν να καταδικαστεί η Δημοκρατία από το Ανώτατο Δικαστήριο για αποζημιώσεις σε αξιωματικούς που αποστρατεύτηκαν, χωρίς να εφαρμοστούν τα δεδομένα που συμπεριλήφθηκαν στους νέους κανονισμούς.

Η στασιμότητα επιδρά στο φρόνημα και το ηθικό

Η καθυστέρηση και στασιμότητα στον εκσυγχρονισμό/ αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας έχει δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς. Με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για ανανέωση/ αποσυμφόρηση της ιεραρχίας της Δύναμης και ιδιαίτερα στην ανώτατη ιεραρχία, πλην της συμπλήρωσης από τους αξιωματικούς των ιδιαίτερα υψηλών ορίων ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Το γεγονός αυτό, το οποίο αντενδείκνυται σε σύγχρονους στρατούς, δημιούργησε το φαινόμενο αξιωματικοί των ανώτατων βαθμίδων να παραμένουν για πολλά χρόνια στις ίδιες θέσεις, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανέλιξης νεότερων αξιωματικών και ανανέωσης της ιεραρχίας. Το φαινόμενο αυτό είχε και συνεχίζει να έχει καταλυτικά αρνητική επίδραση στο φρόνημα και στο ηθικό των χαμηλόβαθμων αξιωματικών, οι οποίοι παραμένουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα στον ίδιο βαθμό.

Ο ευδόκιμος τερματισμός προϋποθέτει ότι ο αξιωματικός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας του και έχει συμπληρωμένο τον μέγιστο αριθμό μηνών που απαιτείται, με βάση τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων, για σκοπούς καταβολής ετήσιας σύνταξης. Ο αξιωματικός λαμβάνει αμέσως τα συνταξιοδοτικά ωφελήματά του και εξαιρείται της αναλογιστικής μείωσης της σύνταξής του. Ως εκ τούτου εξασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των αξιωματικών, των οποίων η υπηρεσία τερματίζεται ευδόκιμα. Με την πρόνοια του ευδόκιμου τερματισμού παρέχεται δυνατότητα ευελιξίας για την ανανέωση/ αποσυμφόρηση της ιεραρχίας της δύναμης. Η ευελιξία για την ανανέωση/ αποσυμφόρηση της ιεραρχίας έγκειται στο γεγονός ότι αυτή δεν συντελείται μόνο με τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των αξιωματικών. Επιπλέον, ο ευδόκιμος τερματισμός παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης ανέλιξης στους κατώτερους/ χαμηλόβαθμους αξιωματικούς, με αποτέλεσμα να διατηρείται ακμαίο το ηθικό και το φρόνημά τους, να σέβονται και να εμπιστεύονται την ιεραρχία τους, εκπληρώνοντας κατά τρόπο ωφέλιμο και ευεργετικό προς την υπηρεσία τα καθήκοντά τους.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Κάλιο αργά παρά ποτέ
Η έγκριση και εφαρμογή νέου νομοθετικού πλαισίου για κρίσεις, προαγωγές και αφυπηρετήσεις των αξιωματικών στην Εθνική Φρουρά αποτελεί ίσως την πιο σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στρατεύματος. Διότι η αναβάθμιση προϋποθέτει ανάλογες μεταρρυθμίσεις και σε επίπεδο ανθρώπινο δυναμικού. Η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, κάτι που αποτυπώνεται από τον αριθμό των αξιωματικών που παραιτήθηκαν από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς. Οι αλλαγές άξιζαν τον κόπο για τους αξιωματικούς που περίμεναν τόσα χρόνια για να αποφραχθεί η στρατιωτική πυραμίδα. Για να ολοκληρωθεί όμως η μεταρρύθμιση σε προσωπικό, πρέπει να εγκριθούν και οι ανάλογοι κανονισμοί για τους υπαξιωματικούς, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας.

Πηγή
Keywords
Τυχαία Θέματα