Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: Η διαταγή πληρωμής δεν είναι απλό "εξώδικο"

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει τους δανειολήπτες - καταναλωτές ότι: Η διαταγή πληρωμής, που μας κοινοποιείται από τον...
οποιονδήποτε πιστωτή μας, μέσω δικαστικών επιμελητών, δεν είναι ένα απλό "εξώδικο" ,επιβάλλεται για το συμφέρον μας όταν την παραλάβουμε , να δώσουμε την δέουσα προσοχή και για τα μέλη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, οφείλουν να την ενημερώσουν έγκαιρα, προκειμένου να λάβουν τις πρέπουσες οδηγίες από το Νομικό της Τμήμα για τα περαιτέρω. .Επειδή η διαταγή πληρωμής είναι εκτελεστός τίτλος, που δίνει το δικαίωμα στο κάθε πιστωτή να εγγράψει προσημείωση υποθήκης, στο ακίνητο του οφειλέτη, θα πρέπει
ο οφειλέτης ΑΜΕΣΑ, να ασκήσει τα κατάλληλα ένδικα μέσα στον προσδιορισμένο χρόνο που αναφέρεται επί της διαταγής, (15 ημέρες για την άσκηση της ανακοπής )
Εάν ο οφειλέτης το αμελήσει, δεν προβεί στην άσκηση ανακοπής, δίνει το δικαίωμα στο κάθε πιστωτή (που με εντολή του εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής) , να προχωρήσει σε κατασχετήρια έκθεση και να ορίσει ημερομηνία πλειστη
Keywords
Τυχαία Θέματα