Διαδικασία έκδοσης ή αντικατάστασης αστυνομικής ταυτότητας

του Χρήστου Ηλ. Τσίχλη, Δικηγόρος Αθηνών
Αν είναι η πρώτη φορά που ζητώ έκδοση δελτίου ταυτότητας ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω...
Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες (για ταυτότητα).
2. Αίτηση που θα προμηθευθείτε από το Αστυνομικό Τμήμα.
3. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και
το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή του στο δελτίο σας).
4. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).
5. Για την πρώτη έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται επίσης η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος-η, την βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας.
H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος, και η αποστολή του γίνεται από την Αρχή που το εκδίδει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν την υποβολή του.
Σε ποια ηλικία πρέπει να εφοδιαστώ με δελτίο ταυτότητας;

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;
1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας.
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες.
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί.
4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του.
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις ;
Για την αντικατάσταση του Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική-πρώτη έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας.
Θα παραδώσετε επίσης και το παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).
Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος από μάρτυρα στις περιπτώσεις 1,2,4 εφόσον
- τα στοιχεία στην προηγούμενη ταυτότητα είναι ευκρινή,
- το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή.

Εξαιρέσεις:
Για την περίπτωση 1(αντικατάσταση λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας) απαιτείται και αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής(πχ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, λύσης ή ακύρωσης
Keywords
Αναζητήσεις
τι χρειαζεται για επανεκδοση ταυτοτητασ, τι χαρτια χρειαζονται για επανεκδοση ταυτοτητας
Τυχαία Θέματα