Διαδικασία χορήγησης αδείας τέλεσης πολιτικού γάμου

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών
Αρμόδιος φορέας: Δήμοι.

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου...

Γενικά Δικαιολογητικά:

-Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου.
-Παράβολο Δημοσίου Ταμείου.
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης: "Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ." "...είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και γ/αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ."

-Φύλλο ημερήσιας
τοπικής εφημερίδας. Ένα για τον καθένα.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Ειδικά Δικαιολογητικά:
-Διαζευκτήριο, για τους διαζευγμένους.
-Δικαστική απόφαση, για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Προϋποθέσεις:
-Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχοντας και την ταυτότητά του.

-Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο (μπορεί να είναι και συγγενής του) με την ταυτότητά του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για πολιτικούς πρόσφυγες:
-Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια τοπική εφημερίδα σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα με τόπο κατοικίας και με τα στοιχεία των μελλονύμφων στα ελληνικά.
-Αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για πολιτικούς πρόσφυγες.
-Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη(παράρτημα στην Ελλάδα), η οποία θα αναφέρει ότι ο μελλόνυμφος έχει γίνει δεκτός ως πολιτικός πρόσφυγας.
-Φωτοτυπία της άδειας παραμονής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς:

Γενικά Δικαιολογητικά:
-Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ημερήσια τοπική εφημερίδα (σε δύο έντυπα, ένα για τον καθένα με τόπο κατοικίας) και με τα στοιχεία των μελλονύμφων στα Ελληνικά.
-Άδεια παραμονής.
-Αίτηση έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς.
-Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε., μισθωτήριο οικίας κλπ.).
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης (Μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών).

Χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
-Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο.
-Πράσινη Κάρτα.
-Φωτοτυπία διαβατηρίου.

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση διαβατηρίου ενηλίκου ή Ανανέωση διαβατηρίου ενηλίκου.

Ειδικά Δικαιολογητικά:

-Δικαστική απόφαση,εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των 18 ετών.
-Λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος (Μεταφρασμένο στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών).Για διαζευγμένους - ες.
-Πιστοποιητικό ελευθερίας ή βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου.
Keywords
Αναζητήσεις
τι γράφω σεια αγγελία σε εφημερίδα για πολιτικό γαμο, πως βγαζω πιστοποιητικο μη τελεσης γαμου ?
Τυχαία Θέματα